Pásztortűz Egyesület

Kultúráról és értékekről szabadon...

 

Bemutatkozás

Programjaink

Galéria

Sajtóvisszhang

Egyesületi tagság

Alapszabály

Gyere közénk

Tudástár, adatbázis

 

 

 

 

Hol olvassak utána...?


A könyveket megtalálod a városi könyvtárban!: Martonosi Pál Városi Könyvtár

... a magyar őstörténetnek:

Bárdi László, Őseink nyomában a Távol-Keleten - expedíció a Selyem út mentén. Baranya Megyei Könyvtár, 1993.

Birtalan Ágnes, Őseink nyomán Belső-Ázsiában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

Diószegi György - Fodor István - Legeza László, Őseink nyomában - a vándorló, honszerző és kalandozó magyarok képes krónikája. Erdélyi István, Őstörténeti-régészeti fogalomtár. AndTECH, Budapest, 2001.

Erdélyi István, Őstörténeti-régészeti fogalomtár. AndTECH, Budapest, 2001.

Gunst Péter (szerk.), Magyar történelmi kronológia - Az őstörténettől 1970-ig. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

Györffy György, A magyarság keleti elemei. Gondolat, Budapest, 1990.

Györffy György, Krónikáink és a magyar őstörténet. régi kérdések - új válaszok. Balassi, Budapest, 1993.

Henkey Gyula, Őseink nyomában - a magyarság etnikai embertani képe. Magyarság és Európa Kiadó, Budapest 1993.

Kristó Gyula, A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1993.

Kristó Gyula, A székelyek eredete. Balassi, Budapest, 2002.

László Gyula, "Emlékezzünk régiekről..." a Kárpát-medence egykori népeinek története és a magyar honfoglalás. Móra, Budapest, 1995.

László Gyula, 50 rajz a honfoglalókról. Móra, Budapest, 1982.

László Gyula, A "kettős honfoglalás". Magvető, Budapest, 1978.

László Gyula, A honfoglaló magyarok. Corvina, Budapest, 1996.

László Gyula, Őstörténetünk - Egy régész gondolatai néppé válásunkról. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

Magyar Könyvklub - Helikon, 1996.

Mályusz Elemér, A Thuróczy-krónika és forrásai. Akadémiai Kiadó, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1967.

Őseinkről - Tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1990.

Rédei Károly, Őstörténetünk kérdései - a nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Balassi, Budapest, 1998.

Sebestyén László, Kézai Simon védelmében - őstörténeti tanulmányok. Nap, Budapest, 1997.

... a magyar történelemnek:

Aszódi Éva, T., A honfoglalás és az államalapítás olvasókönyve - 7-12 éves gyerekeknek. Holló, Kaposvár, 1999.

Divald Kornél, Az Árpádház szentjei. Magyar Könyvklub, Budapest, 1994.

Dümmerth Dezső, Az Árpádok nyomában. Junior, Budapest, 1996.

Erdélyi István, A magyar honfoglalás és előzményei. Kossuth, Budapest, 1986.

Györffy György, István király és műve. Gondolat, Budapest, 1983.

Kovacsics József, Magyarország történeti demográfiája. KSH, Budapest, 1995.

Kristó Gyula, A honfoglalás korának írott forrásai. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1995.

Kristó Gyula, História és kortörténet a Képes Krónikában. Magvető, Budapest, 1977.

Kristó Gyula, Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Kossuth, Budapest, 1996.

Kristó Gyula, Makk Ferenc, Az Árpádok - fejedelmek és királyok. Szukits, Szeged, 2001.

Magyar Zoltán, Az Árpád-ház szentjei. Kairosz, Budapest, 2005.

Mályusz Elemér, Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Műszaki Kiadó, Budapest, 2007.

Mályusz Elemér, Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973.

Nagy Kálmán, A honfoglalás hadtörténete Szabad Tér, Budapest, 1998.

Pauler Gyula - Szilágyi Sándor, A magyar honfoglalás kútfői Alcím: a honfoglalás ezredéves emlékére. Nap, Budapest, 1995.

Püspöki Nagy Péter, Piacok és vásárok kezdetei Magyarországon, 1000-1301. Gondolat, Budapest, 1989.

Róna-Tas András, A honfoglalás kori magyarság. Akadémiai Kiadó, 1993.

Sebestyén Gyula, A magyar honfoglalás mondái Magyar Ház, Budapest, 2001.

Soltész István, Árpád-házi királylányok Európában - győztes és bukott csillagok. Gabo, Budapest, 2002

Szentek a magyar középkorból. Osiris, Budapest, 1999.

Veszprémy László, A magyar honfoglalás és a kalandozások kora - a magyar honfoglalás ; a magyarok útja az Őshazától a Kárpát-medencéig. MH Humán Szolgáltató Közp., Budapest, 1996.

... Trianonnak:

Bacsa Gábor, A magyar÷jugoszláv (S.H.S.) határ megállapítása és kitűzése - a trianoni szerződés szerint, 1921-1924. Budapest, Püski, 1998.

Érdi M. Ferenc (szerk.)A Trianon forrásai. Magyar Nemzet Történelem Társadalom, Kaposvár, 1994.

Galántai József, A trianoni békekötés, 1920 - A párizsi meghívástól a ratifikálásig. Gondolat, Budapest, 1990.

Gerő András, Sorsdöntések - A kiegyezés, 1867 ; A trianoni béke, 1920 ; A párizsi béke, 1947. Göncöl, Budapest, 1989.

Jaszovszky László, Trianonnal kezdődött. Magyar Ház, Budapest, 1999.

Lőkkös János, Trianon számokban - az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak elemzése a történelmi Magyarországon. Püski, Budapest, 2000.

Mantoux, Paul, Trianon felé - a győztes nagyhatalmak tárgyalásai Magyarországról ; Paul Mantoux tolmácstiszt feljegyzései.MTA, Budapest, 1998.

Palotás Zoltán, A trianoni határok. Interedition, Budapest, 1990.

Raffay Ernő, Magyar tragédia - Trianon 75 éve. Püski, Budapest, 1995.

Raffay Ernő, Trianon titkai, avagy Hogyan bántak el országunkkal... Tornado Damenija Kft., Budapest, 1990.

Romsics Ignác, A trianoni békeszerződés. Osiris, Budapest, 2005.

Szidiropulosz Archimédesz, Trianon utóélete - válogatás a magyar nyelvű irodalom bibliográfiájából, 1920-2000. XX. Század Intézet. Budapest, 2002.

... a helytörténetnek, a honismeretnek:

Fekete Dezső, Négy évtized - Kiskunhalas járás krónikája ; 1944.okt.12. - 1983.dec.31. Városi-Járási Könyvtár, Kiskunhalas, 1984.

Ferró Róza, A Fero család története. Szerzői kiadás, Kiskunhalas, 1994.

Gszelmann Ádám, A Szilády Áron Református Gimnázium története - Alcím: A Kiskunhalasi Református Egyház oktatási intézményei 1664-2004 ; A kiskunhalasi református oktatás 340. évfordulója és a Kiskunhalsi Református Gimnázium újra indulásának 10. évfordulója alkalmából.Kiskunhalasi Református Kollégium : Thorma János Múzeum, Budapest, 2004.

Gszelmann Ádám, Elemi oktatás Kiskunhalason. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas, 1998.

Hatházi Gábor, Sírok, kincsek, rejtélyek. Thorma János Múzeum, Kiskunhalas, 2005

Janó Ákos (szerk.), Kiskunhalas - helytörténeti monográfia I. Kiskunhalas Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága, Kiskunhalas, 1965.

Janó Ákos, Kiskun parasztverselők. Kiskunhalas Város Önkormányzata : Thorma János Múzeum, Kiskunhalas, 2001.

Janó Ákos, Vorák József, A halasi csipke - Útja a gondolattól a világhírig. Bács-Kiskun Megye Önkormányzat Kecskemét, 2004.

László Emőke ; Pásztor Emese ; Szakál Aurél, Halasi csipke. Halasi Csipke Alapítvány, Kiskunhalas, 1996.

Madarász László, Muhari Vendel, Ősz Csaba, 50 év a páncéltörők szolgálatában, 1950-2000. fejezetek a Magyar Honvédség 36. Gábor Áron páncéltörő tüzérezred öt évtized. MH 36.G.Á.Páncéltörő Tüzér, Kiskunhalas, 2000.

Makay László, A kiskunhalasi kórház jubileumi könyve. Petőfi Nyomda, Kecskemét, 1974.

Nagy Czirok László, Kiskunhalasi krónika - Töredék Kiskunhalas múltjából a város néprajza, története, anekdotái a szájhagyomány és a régi írások alapján. Thorma János Múzeum : Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas Történeti Kutatása, Kiskunhalas, 2002.

Németh-Buhin Klára, Németh-Buhin krónika. Thorma János Múzeum, Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas, 2007.

Nagy Szeder István, A Redemptio Utáni Kor 1745-től kezdve. Sepsi család, Kiskunhalas, 1993

Nagy Szeder István, Adatok Kiskun-Halas város történetéhez 1-3. köt. Szerző, Kiskunhalas, 1923 – 1926.

Nagy Szeder István, Kiskun-Halas város gazdaságtörténete - Kiskun-Halas város története oklevéltárral 4. köt. Szerző, Kiskunhalas, 1935.

Nagy Szeder István, Kiskun-Halas város története oklevéltárral 1-4. köt. Szerző, Kiskunhalas, 1926-1936.

Ö. Kovács József, Szakál Aurél (szerk.), Írások Kiskunhalasról. Kiskunhalas. Önkormányzat, Kiskunhalas, 1993.

Ö. Kovács József, Szakál Aurél (szerk.), Kiskunhalas története 1., Tanulmányok Kiskunhalasról a kezdetektől a török kor végéig. Kiskunhalas Város Önkormányzata, 2000.

Ö. Kovács József, Szakál Aurél (szerk.), Kiskunhalas története 2., Tanulmányok Kiskunhalasról a 18-19. századból. Kiskunhalas Város Önkormányzata, 2001.

Ö. Kovács József, Szakál Aurél (szerk.), Kiskunhalas története 3., Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század közepétől a 20. század közepéig. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas, 2005.

Ö. Kovács József, Szakál Aurél, Péter család - a nemes kiséri Péter család Kiskunhalason.Thorma János Múzeum, Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas, 2000.

Szakál Aurél (szerk.), Hajrá Halas! kiskunhalasi sportalbum ; Kiskunhalas sportja a kezdetektől napjainkig. Kiskunhalas Történeti Kutatása Közalapítvány, Halasi Múzeum Alapítvány és a Thorma János Múzeum, Kiskunhalas, 2005.

Szakál Aurél (szerk.), Halasi Múzeum Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 130. évfordulójára. Thorma János Múzeum, Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas, 2004.

Szakál Aurél (szerk.), Kiskunhalas almanach - városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas, 2002.

Szakál Aurél, Halasi Múzeum Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára. Thorma János Múzeum, Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas, 1999.

Szomjas-Schiffert György, Hej! Cserényem előtt... - Kiskunhalas népdalai. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas, 1994.

Végső István, 1956 Kiskunhalason. Thorma János Múzeum, Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas, 2006.

Végső István, Kiskunhalas helytörténeti olvasókönyv I-II. kötet. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas, 2003-2005.

Végső István - Simko Balázs, Zsidósors Kiskunhalason - kisvárosi út a holokauszthoz. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2007.

Zelei Miklós, A halasi norma - Nagy Szeder István regényes élete - Népkönyv. GM és Társai, Budapest, 2003.

... a magyar néprajznak:

Rékai Miklós, A munkácsi zsidók "terített asztala" - néprajzi tanulmány. Osiris, Budapest, 1997.

Ágas-bogas fa - néprajz fiataloknak. Lilium Aurum, Budapest, 2002.

Jankó János, Kalotaszeg magyar népe - néprajzi tanulmány. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1993.

Tánczos Vilmos, Keletnek megnyílt kapuja - néprajzi esszék. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996.

Andrásfalvy Bertalan, Magyar népismeret - néprajz történészeknek ; a család, a falu, a zsákmányoló és termelő életformák, valamint a nevezetesebb néprajzi csoportok kérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

Katona Imre - Nyerges Judit, Néprajz és gyermekvilág. Pont, Budapest, 2001.

Tari János, Néprajzi filmezés Magyarországon. EFI, Budapest, 2002.

Novák László, Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Pest Megyei Múzeum Igazgatóság, Szentendre, 1994.

Diószegi Vilmos, Sámánok nyomában Szibéria földjén - Egy néprajzi kutatóút története. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1960.

Dedinszky Gyula, Szól a harang - Néprajzi tanulmányok. Új Auróra, Budapest, 1986.

Kósa László, "Ki népei vagytok?" - magyar néprajz. Planétás, Budapest, 1998.

Ortutay Gyula; Bodrogi Tibor, Magyar néprajzi bibliográfia, 1997/1998=Bibliography of Hungarian ethnography, 1997/1998. Akad. Kiadó, Budapest, 1977-1982.

Balassa Iván - Ortutay Gyula, Magyar néprajz. Corvina, Budapest, 1980.

"Tudománynak kezdetiről" - magyar néprajzkutatóként Szlovákiában, 1979-1998. Ister, Nap, Dunaszerdahely, Budapest, 1998.

Barabás Jenő, Magyar néprajzi atlasz=Atlas der ungarischen Volkskultur=Atlas of Hungarian folk culture. Akadémia Kiadó, Budapest, 1987.

Paládi-Kovács Attila, A magyar néprajztudomány bibliográfiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.

Kósa László, A magyar néprajz tudománytörténete. Gondolat, Budapest, 1989.

Domanovszky György, A magyar nép díszítőművészete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.

Körmendi Géza, Paraszti élet a Duna két partján. Komárom-Esztergom M. Önkormányzat, Tatabánya, 1992.

Halász Péter, A Duna menti népek hagyományos műveltsége - Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1991.

Bálint Sándor, A hagyomány szolgálatában - Összegyűjtött dolgozatok. Magvető, Budapest, 1981.

Voigt Vilmos; Balázs Géza, A magyar jelrendszerek évszázadai. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 1998.

Kósa László; Filep Antal, A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Zrínyi, Budapest, 1978.

Szuhay Péter, A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy A szegénység kultúrája. Panoráma, Budapest, 1999.

Halász Péter, A moldvai magyarok hagyományos állattartása. General Press, Budapest, 2007.

Juhász Antal, A szegedi táj vonzásában. Bába, Szeged, 2004.

Györffy István, Alföldi népélet - Válogatott néprajzi tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1983.

... a magyar irodalomnak:

Bartis Attila A kéklő pára

Kemény katalin ...de a sivatag Levelek a halott baráthoz

Parti nagy Lajos Se dobok, se trombiták

Darvasi László A világ legboldogabb zenekar

A magyar irodalom a Délvidéken Trianontól napjainkig Szerző: Vajda Gábor (1945) Szerz. közl.: Vajda Gábor Kiadás: Budapest : Bereményi, [1995]

A magyar irodalom bibliográfiája Alcím: 1961÷1965 Közreműködő: Kozocsa Sándor (1904-1991) (összeáll.) ; Kozocsa Sándor Géza (közrem.) Szerz. közl.: összeáll. Kozocsa Sándor ; [az általános rész szakcsoportosítása és beosztása Kozocsa Sándor Géza munkája] Kiadás: Budapest : Gondolat, 1978

magyar irodalom arcképcsarnoka Alcím: Irodalmi portrék száz magyar íróról Szerző: Hegedüs Géza (1912-1999) Szerz. közl.: Hegedüs Géza Kiadás: Budapest : Móra, 1976

A magyar irodalom évkönyve, 2004 Közreműködő: Földes Györgyi (szerk.) ; Laik Eszter (szerk.) ; Balázs F. Attila (1954-) (közrem.) Szerz. közl.: szerk. és összeáll. Földes Györgyi és Laik Eszter ; mtársak Balázs F. Attila [et al.] Kiadás: Budapest : Széphalom Könyvműhely, cop. 2005

A magyar irodalom fejlődéstörténete Szerző: Horváth János (1878-1961) Közreműködő: Barta János (1901-1988) (bev.) ; Korompay H. János (1947) (utószó) Szerz. közl.: Horváth János ; [bev. Barta János] ; [utószó Korompay H. János] Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Akad. K. : Zrínyi, 1980

A magyar irodalom Kárpátalján, 1945-1990 Szerző: Pál György Szerz. közl.: Pál György Kiadás: Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 1990 [!1991]

A magyar irodalom modern irányai Szerző: Bori Imre (1929-2004) Szerz. közl.: Bori Imre Kiadás: Újvidék : Forum, 1985÷

A magyar irodalom története Közreműködő: Sőtér István (1913-1988) (szerk.) ; Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Irodalomtudományi Int (közread.) Szerz. közl.: főszerk. Sőtér István ; [kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtörténeti Intézet Kiadás jelzés: Utánny. Kiadás: Budapest : Akad. K.

A magyar irodalom nagyjai Kiadás: Nyíregyháza : Black & White, 2001

A szellemdiadal ünnepei" Alcím: a magyar irodalom kultikus szokásrendje a XIX. század közepén : [felsőoktatási tankönyv] Szerző: Praznovszky Mihály (1946-) Szerz. közl.: Praznovszky Mihály Kiadás: Budapest : Mikszáth, 1998

"...áll Buda még!" Alcím: a magyar irodalom várbeli századai Közreműködő: Erki Edit (1933-2004) (összeáll.,szerk.) ; Emődy Attila (ill.) Szerz. közl.: összeáll. és szerk. Erki Edit ; Emődy Attila rajzaival Kiadás: Budapest : Jövendő K., 1997

Diák, írj magyar éneket Alcím: A magyar irodalom története 1945-ig Szerző: Nemeskürty István (1925) Szerz. közl.: Nemeskürty István Kiadás: Budapest : Gondolat, 1983

Magyar irodalom Szerző: Sinkó Ervin (1898-1967) Szerz. közl.: Sinkó Ervin Kiadás: Újvidék : JMMT, 2004

Magvető Alcím: a magyar irodalom élő könyve Közreműködő: Móricz Zsigmond (1879-1942) (gyűjt.) Szerz. közl.: [Móricz Zsigmond] Kiadás: Budapest : Hét Krajcár, 1999

Magyar irodalom Bánffy Miklóstól Szilágyi Domokosig Közreműködő: Jakab Antal, K. (1942) (összeáll.,magy.,jegyz.) Szerz. közl.: összeáll., ismertetésekkel és jegyzetekkel ell. K. Jakab Antal Kiadás: Kolozsvár : Stúdium Kvk., 1998

Magyar irodalom Németországban 1913÷1933 Szerző: Salyámosy Miklós (1926-1990) Szerz. közl.: Salyámosy Miklós Kiadás: Budapest : Akad. K. : Zrínyi, 1973

Magyar irodalomtörténet Szerző: Szerb Antal (1901-1945) Közreműködő: Makkai Sándor (1890-1951) (bev.) Szerz. közl.: Szerb Antal Kiadás jelzés: 9. kiad Kiadás: Budapest : Magvető, 1991

Nagy vállalkozások kora Alcím: a magyar irodalom története 1867-től napjainkig Szerző: Féja Géza (1900-1978) Szerz. közl.: Féja Géza Kiadás: Budapest : Magyar Élet, 1943

Tisztuló tükrök Alcím: A magyar irodalom a két világháború között ; Esszék, tanulmányok Szerző: Sőtér István (1913-1988) Szerz. közl.: Sőtér István Kiadás: Budapest : Gondolat, 1966.

Világjáró magyar irodalom Alcím: A magyar irodalom Kínában Szerző: Galla Endre Szerz. közl.: Galla Endre Kiadás: Budapest : Akad. K., 1968

A magyar irodalom legszebb novellái Alcím: a századforduló Közreműködő: Dobos István (1957-) (vál.) ; Ambrus Zoltán (1861-1932) (közrem.) Szerz. közl.: [... vál. és az utószót írta Dobos István] ; [...szerzői Ambrus Zoltán et al.] Kiadás: [Budapest] : Palatinus, 2006

A magyar irodalom története, 1000÷1945 Szerző: Nemeskürty István (1925) Szerz. közl.: Nemeskürty István Kiadás: Budapest : Akad. K., 1993

... a magyar zenének, táncnak:

Siklós László, Táncház. Timp Kiadó, Budapest, 2006.

Szabolcsi Bence, A magyar zene évszázadai. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1959.

Hofecker Imre, A magyar zene költészettana. Hofecker Imre, Budapest, é.n. Falvy Zoltán, A magyar zene története.Nemzeti Tankvk., Budapest, 1999.

Kodály Zoltán, Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers. Szépirod. Kvk., Budapest

Dobszay László, Magyar zenetörténet. Planétás, Budapest, 1998.

Magyar zenei helynevek Alcím: [helynévszótár és kronológia] Közreműködő: Csiffáry Tamás (szerk.) Szerz. közl.: [szerk. Csiffáry Tamás] Kiadás: Budapest : Könyvmíves Könyvkiadó, [2002.

A magyar tánctörténet évszázadai Alcím: Szöveggyűjtemény Szerző: Pesovár Ernő (1926) Szerz. közl.: Pesovár Ernő Kiadás: Budapest : NPI, 1972.

Magyar táncművészet, 1990÷1995 Közreműködő: Eszéki Erzsébet (1955) (közrem.) ; Magyar Táncművészek Szövetsége (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: [írta Eszéki Erzsébet et al.] ; [megjelent a Magyar Táncművészek Szövetsége és a Planétás Kiadó közös gondozásában ...] Kiadás: Budapest : Planétás, 1996.

Magyar tánchagyományok Szerző: Molnár István Szerz. közl.: Molnár István Kiadás: Budapest : Magyar Élet, 1947.

Magyar tánctípusok és táncdialektusok Szerző: Martin György (1932-1983) Közreműködő: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Zenetudományi Intézet (közrem.) Szerz. közl.: Martin György ; [közrem. az MTA Zenetudományi Intézetének Néptánc Osztálya] Kiadás jelzés: 2. átdolg. kiad. Kiadás: Budapest : Planétás, cop. 1995-

Néptánc kislexikon Közreműködő: Pálfy Gyula (1950) (szerk.) ; Lányi Ágoston (1923) (ill.) ; Nagy Judit (ill.) ; Szőkéné Károlyi Annamária (ill.) Szerz. közl.: [szerk. Pálfy Gyula]. Kiadás jelzés: 2. átd. kiad. Kiadás: Budapest : Planétás, 2002.

A magyar nép táncművészete Alcím: néptánciskola Szerző: Pesovár Ernő (1926) ; Lányi Ágoston Közreműködő: Szentpál Mária, Sz. (ill.) Szerz. közl.: Pesovár Ernő, Lányi Ágoston ; [táncjelek Sz. Szentpál Mária] Kiadás: Budapest : NPI, [1975] A népzenekutatás története Szerző: Rajeczky Benjamin (1901-1989) Szerz. közl.: Rajeczky Benjamin Kiadás: [Budapest] : OKK Módszt. Int., 1986.

Népzene és magyar zenetörténet Szerző: Hegyi József Szerz. közl.: Hegyi József Kiadás jelzés: 8. kiad Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 1995.

Népzenei olvasókönyv, 1. Szerző: Sebő Ferenc Szerz. közl.: Sebő Ferenc Kiadás: [Budapest] : M. Művel. Int., 1997.

Zenesuli 2., Népzenei alapismeretek : 10-16 éves diákok számára (2000)

Népzene Bartók műveiben Alcím: a feldolgoyott dallamok forrásjegyzéke ; magzar, szlovák, román, rutén, szerb és arab népdalok és táncok Szerző: Lampert Vera (1944) Közreműködő: Vikárius László (1962) (szerk.) ; Hagyományok Háza (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: Lampert Vera ; [szerk. Lampert Vera és Vikárius László] ; [kész. a Hagyományok Háza etc. közös kiadásában] Kiadás jelzés: 2. jav. és bőv. kiad. Kiadás: Budapest : Helikon : Hagyományok Háza, 2005 Nótakedvelőknek Szerző: Leszler József (1914) Közreműködő: Kosztolányi Dezső (1885-1936) (bev.) Szerz. közl.: Leszler József Kiadás: Budapest : Zeneműk., 1986 A népdalkutató Bartók Béla Békés, Arad és Bihar megyékben Közreműködő: Csende Béla (szerk.,bev.) Szerz. közl.: [szerk. és a bevezetőt írta Csende Béla] Kiadás: Békéscsaba : Rózsa Ferenc Gimn. és Szakközépisk., 1981.

Népdalcsokor Alcím: Bukovinai, andrásfalvi népdalok Szerző: Sebestyén Ádám Közreműködő: Tolna (megye). Tanács (Szekszárd) (közread.) ; Tolna Megyei Könyvtár (Szekszárd) (közread.) Szerz. közl.: Sebestyén Ádám ; kiad. a Tolna Megyei Tanács, Könyvtár Kiadás: Szekszárd : [Tolna m. Tcs.], 1976.

Népdalaink a magyar történelemben Közreműködő: Szomjas-Schiffert György (1910) (vál.,szerk.) ; Csenki Imre (1912) (közrem.) ; Magyarok Világszövetsége. Anyanyelvi Konferencia Védnöksége (közread.) ; Hazafias Népfront (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: vál., szerk., részben gyűjt. és az összekötő szöveget írta Szomjas-Schiffert György ; munkatárs Csenki Imre ; az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége és a Hazafias Népfront kiadványa Kiadás: Budapest : Tankvk., 1984.

Magyar népköltészet Közreműködő: Ortutay Gyula (1910-1978) (sajtó alá rend.) Szerz. közl.: [sajtó alá rend., bev. Ortutay Gyula] Kiadás: [Budapest] : Szépirod. Kvk., 1955 ... a népmeséknek:

A búzaszem, a kendermag és a vaskalán Alcím: Népmese-feldolgozások Szerző: Sipos Bella Közreműködő: Szabadi Margit (ill.) Szerz. közl.: Sipos Bella ; [ill. Szabadi Margit] Kiadás: Bukarest : Ifj. K., 1968

Népmeseszótár Szerző: Vincze Tímea Szerz. közl.: Vincze Tímea Kiadás: [Budapest] : TerraPrint Kft., 1997

A csillagszemű juhász Alcím: népmesék Benedek Elek nyomán Közreműködő: Benedek Elek (1859-1929) (alapján) ; Bihari Mariann (ill.) Szerz. közl.: [... ill. Bihari Mariann és "Medve"] Kiadás: [Debrecen] : Tóth Kvkereskedés, [2000.

A Távol-Kelet varázsa Alcím: népmesék, legendák, történetek Közreműködő: Maróczy Magda (vál.,ford.,szerk.) Szerz. közl.: [vál., ford., szerk. Maróczy Magda] Kiadás: [Budapest] : Gazella Kvk., 1999 A táltos asszony Alcím: Népmesék és mondák Szerző: Benedek Elek (1859-1929) Közreműködő: Faragó József (1922-2004) (vál.,szerk.) ; Feszt László (ill.) Szerz. közl.: Benedek Elek ; vál. és szerk. Faragó József ; [ill. Feszt László] Kiadás: Bukarest : Irod. K., 1968 Népmesék az állatokról Közreműködő: Dobos Edit (vál.) ; Bera Károly (1940) (ill.) Szerz. közl.: [... vál. és átd. Dobos Edit] ; [ill. Bera Károly]. Kiadás: [Debrecen] : Graph-Art, 2003.

Népmesék Közreműködő: Gyenes Emese, Cs. (ill.) Szerz. közl.: Cs. Gyenes Emese rajz. Kiadás: Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2005.

Székely mese-beszéd Alcím: népmesék betűre, képre és emberi hangra : Budai Ilona gyűjtéséből Szerző: Budai Ilona (1951-) Közreműködő: Szilágyi Eszter Mária (ill.) Szerz. közl.: [a meséket gyűjt. és elmondja Budai Ilona] ; [... ill. Szilágyi Eszter Mária] Kiadás: Budapest : Allprint, cop. 2003.

A gyöngykirály lánya Alcím: szlovákiai magyar tájak meséiből Szerző: Varga Imre Közreműködő: Takács János (ill.) Szerz. közl.: Varga Imre ; ill. Takács János Kiadás: Pozsony : Kalligram, 1997.

A fortélyos öreg Alcím: 99 magyar népmese Közreműködő: Mezey Katalin (1943-) (átd.) ; Ágh István (1938-) (alapján) ; Jankovics Marcell (1941-) (ill.) Szerz. közl.: [... vál. és a szövegeket átírta ... Mezey Katalin] ; Jankovics Marcell rajz. Kiadás jelzés: 3. kiad. Kiadás: Budapest : Officina Junior, cop. 2004.

A csodálatos asszony Alcím: történelmi mondák és más mesék Közreműködő: Tóth József (gyűjt.) ; Markovics Ágota (ill.) Szerz. közl.: gyűjt. és közread. Tóth József ; a képeket festette Markovics Ágota Kiadás: Szombathely : Városkapu Kvk., 1999.

A gömböcfiú Alcím: erdélyi cigány mesék Szerző: Nagy Olga (1921) Közreműködő: Vekerdi József (1927-) (ford.) Szerz. közl.: [gyűjt.] Nagy Olga ; [ford.] Vekerdi József Kiadás: Budapest : Terebess, 2002.

A Szoria-Moria palota Alcím: finn, norvég, svéd, lapp, dán mesék Közreműködő: Beke Margit, G. (1890-1988) ; Korompay Bertalan (1908-1994) (vál.) ; Kass János (1927-) (ill.) Szerz. közl.: [vál. Beke Margit, Korompay Bertalan] ; [ill. Kass János] Kiadás: [Budapest] : Móra, [1963] A Tollaskígyó fiai Alcím: Dél- és közép-amerikai népek meséi Közreműködő: Boglár Lajos (vál.,szerk.) ; Würtz Ádám (1927-1994) (ill.) Szerz. közl.: [vál., szerk. Boglár Lajos] ; [ill. Würtz Ádám] Kiadás: Budapest : Móra, 1966.

A tizenkét királykisasszony Alcím: erdélyi magyar népmesék Közreműködő: Karádi Ilona (sajtó alá rend.,utószó) ; Kiss István (1951) (ill.) Szerz. közl.: [sajtó alá rend. és az utószót írta Karádi Ilona] ; [ill. Kiss István] Kiadás: Budapest : Unikornis, 1997.

Az 1001 éjszaka meséi Alcím: Seherezade mesél Közreműködő: Oliver, Peter (átd.) Szerz. közl.: Peter Oliver átdolgozása ; Tessa Hamilton rajz. ; [ford. Lizitzkyné Palka Klára] Kiadás: [Pécs] : Alexandra, 1995.

A tűzmanó Alcím: japán mesék Közreműködő: Szántai Zsolt (ford.) Szerz. közl.: [összeáll., ford. ás átd. Szántai Zsolt] Kiadás: [Budapest] : Novella, cop. 2006.

Az aranyláncon függő kastély Alcím: Francia, olasz, spanyol, portugál mesék Közreműködő: Dömötör Tekla (1914-1987) (vál.,szerk.,utószó) ; Heinzelmann Emma (1930) (ill.) Szerz. közl.: [vál., szerk., utószó Dömötör Tekla] ; [ill. Heinzelmann Emma] Kiadás: Budapest : Móra, 1965.

Az elvarázsolt királyfi Alcím: palóc népmesék Szerző: Nagy Zoltán (1938) Közreműködő: Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) (közread.) Szerz. közl.: Nagy Zoltán ; [közread. a] Balassi Bálint Könyvtár Kiadás: Salgótarján : Balassi B. Kvt., 1994.

Az égig érő fa Alcím: Benedek Elek székely népmese gyüjteménye Szerző: Benedek Elek (1859-1929) Közreműködő: Faragó József (1922-2004) (sajtó alá rend.) Szerz. közl.: gond., bevezetővel és tájszójegyzékkel ell. Faragó József Kiadás: Kolozsvár : [Bukarest] : Kriterion, 2003.

Bihari népmesék Szerző: Fábián Imre (1945) Szerz. közl.: Fábián Imre Kiadás: Nagyvárad : Literator, 1999 Csallóközi népmesék, mondák, történetek Közreműködő: Kocsis Aranka (1953-) (sajtó alá rend.) ; Balázsy Géza (1959-) (ill.) ; Ipolyi Arnold (1823-1886) (alapján) Szerz. közl.: [Ipolyi Arnold folklórgyűjteményéből ... és saját gyűjtéséből vál. és a szöveget gond. Kocsis Aranka];[ill. Balázsy Géza] Kiadás: Pozsony : Madách-Posonium, 2007.

Garabó Gereben Alcím: Osztrák népmesék Közreműködő: Ottlik Géza (1912-1990) (átd.) ; Szabó Marianne (ill.) Szerz. közl.: [átd. Ottlik Géza] ; [ill. Szabó Marianne] Kiadás: Budapest : Móra, 1965.

Hópihécske Alcím: Orosz népmesék Közreműködő: Rab Zsuzsa (1926-1998) (ford.,átd.) ; Zsoldos Vera (1928) (ill.) Szerz. közl.: [ford. és átd. Rab Zsuzsa] ; [ill. Zsoldos Vera] Kiadás: Budapest : Móra, 1966.

Legszebb mesék Alcím: a világ népeinek mesekincséből Közreműködő: Sebők Zsigmond (gyűjt.) ; Rényi Krisztina (1956) (ill.) Szerz. közl.: összegyűjt. Sebők Zsigmond ; ill. Rényi Krisztina Kiadás: Budapest : Ciceró, 2003.

Ligetszépe Alcím: Német népmesék a Grimm-testvérek gyűjtéséből Közreműködő: Gyurkó László (1930-) (vál.) ; Ortutay Gyula (1910-1978) (utószó) ; Loránt Péterné (ill.) ; Urbán Eszter (ford.) Szerz. közl.: [vál. Gyurkó László; utószó Ortutay Gyula; ill. Loránt Péterné] ; [ford. Urbán Eszter] Kiadás: Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959.

Ma mentem, holnap jöttem Alcím: Kazáni tatár népmesék Közreműködő: Agyagási Klára (1952) (vál.,utószó,ford.) Szerz. közl.: [válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Agyagási Klára] ; [fordították Agyagási Klára et al.] ; [a könyv ... illusztrációit Lóránt Lilla rajzolta] Kiadás: Budapest : Európa, 1981.

Lüdérc sógor Alcím: Erdélyi magyar népmesék Közreműködő: Nagy Olga (közread.) Szerz. közl.: [közread. Nagy Olga] Kiadás: Bukarest : Irod. K., 1969.

Népmeséink és az évkör Alcím: Tudománytörténeti vázlat ; (a Gödöllői Galéria "Mesés képek" című kiállításhoz) ; 1991. május Szerző: Pap Gábor Szerz. közl.: Pap Gábor ; [kiad. a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ] Kiadás: Gödöllő : Petőfi Művel. Közp., 1991.

Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája, 1945-1995 Szerző: Lehrreichné Dürgő Brigitta Közreműködő: Szerencsi Edina (közrem.) ; József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya) (közread.) Szerz. közl.: szerk. Lehrreichné Dürgő Brigitta ; [az anyaggyűjtésben részt vett Lehrreichné Dürgő Brigitta, Szerencsi Edina] ; [közread. a] József Attila Megyei Könyvtár. Kiadás: Tatabánya : JAMK, 2002.

Rádhá és Krisna szerelme Alcím: Indiai mesék Szerző: Anand, Mulk Raj Közreműködő: Borbás Mária (1930-) (ford.) ; Borbás Pál (ford.) ; Tóth Edit (utószó,jegyz.) ; Lóránt Lilla (ill.) Szerz. közl.: Bulk Raj Anand ; [ford. Borbás Mária] ; [versford. Borbás Pál] ; [utószó és jegyz. Tóth Edit] ; [ill. Lóránt Lilla] Kiadás: Budapest : Európa, 1964.

Ritkaszép magyar népmesék Szerző: Varga Domokos (1922) Közreműködő: Kurdi István (ill.) Szerz. közl.: Varga Domokos ; [... az illusztrációkat Kurdi István kész.] Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk. : Hét Krajcár, 1999.

Rózsa királyfi Alcím: székely népmesék Szerző: Kriza János (1811-1875) Közreműködő: Kádár Zsuzsanna (szerk.) ; Bihari Mariann (ill.) Szerz. közl.: Kriza János ; [szerk. Kádár Zsuzsanna] ; [a rajzokat kész. Bihari Mariann és "Medve"] Kiadás: Debrecen : TKK, [2006.

Szegény ember okos leánya Alcím: Román népmesék Közreműködő: Bözödi György (ford.) ; Ignácz Rózsa (1909-1979) (ford.) ; Jékely Zoltán (1913-1982) (ford.) ; Kovács Ágnes (1919-1990) (utószó,jegyz.) ; Loránt Lilla (ill.) Szerz. közl.: [ford. Bözödi György, Ignácz Rózsa, Jékely Zoltán] ; [utószó és jegyz. Kovács Ágnes] ; [ill. Loránt Lilla] Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Európa, 1974.

Tolvajok kútja Alcím: Perzsa népmesék Közreműködő: Simon Róbert (vál., jegyz., utószó,ford.) ; Loránt Lilla (ill.) Szerz. közl.: [Vál., ford., utószó, jegyz. Simon Róbert; ill. Loránt Lilla] Kiadás: Budapest : Európa Könyvkiadó, 1963.

Szomjas a vakló Alcím: 66 vajdasági magyar erotikus népmese Közreműködő: Burány Béla (1931) (gyűjt.,bev.) Szerz. közl.: gyűjt. és az előszót írta Burány Béla Kiadás: Budapest : Képzőműv. K., 1988.

Világszép Tündér Ilona Alcím: ősmagyar legenda Szerző: Hummel Rozália Szerz. közl.: Hummel Rozália meseképsorozata képmagyarázó gondolatokkal Kiadás: [Somogyvámos] : Tabula S.,, cop. 2000.

A mesemondó szikla Alcím: Észak-amerikai, indián, néger, eszkimó, fehér telepes, kanadai francia népmesék Közreműködő: Dömötör Tekla (1914-1987) (vál.,szerk.,utószó) ; Bartócz Ilona (ford.,átd.) ; Würtz Ádám (1927-1994) (ill.) Szerz. közl.: [vál., szerk. és utószó Dömötör Tekla] ; [ford. és átd. Bartócz Ilona et al.] ; [ill. Würtz Ádám] Kiadás: Budapest : Móra, 1969.

A meseszövés változatai Alcím: mesemondók, mesegyűjtők és meseírók Közreműködő: Bálint Péter (1958) (szerk.) Szerz. közl.: [szerk. Bálint Péter] Kiadás: Debrecen : Didakt, 2003.

... a vallásoknak:

Hamvas Béla Az ősök nagy csarnoka I-III.

Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében

A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme Alcím: Vallásszociológiai írások Szerző: Weber, Max (1864-1920) Közreműködő: Lukács József (1922) (utószó) ; Berényi Gábor (1946-) (jegyz.) Szerz. közl.: Max Weber ; [az utószót írta Lukács József] ; [a jegyzeteket készítette Berényi Gábor] Kiadás: Budapest : Gondolat, 1982.

A szakralitás arcai Alcím: vallási kisebbségek, kisebbségi vallások Közreműködő: Gergely András, A. (1952-) (szerk.) ; Papp Richárd (1973-) (szerk.) Szerz. közl.: szerk. A. Gergely András, Papp Richárd Kiadás: Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007.

A próféták forradalma Alcím: vallástörténeti és történelmi tanulmányok : [felsőoktatási tankönyv] Szerző: Hahn István (1913-1984) Közreműködő: Haraszti György (1947) (sajtó alá rend.) Szerz. közl.: Hahn István ; [... összeáll. és szerk., a bibliográfiát és a névmutatót kész. Haraszti György] Kiadás: [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop.1998.

A vallás története Szerző: Czakó Jenő (1901-1958) ; Czeglédy Sándor (1883-1944) Szerz. közl.: Czakó Jenő és Czeglédy Sándor Kiadás: [Budapest] : Laude, 1997.

A vallás megnyilvánulásai Alcím: bevezetés a vallástudományba Szerző: Voigt Vilmos (1940) Szerz. közl.: Voigt Vilmos Kiadás: [Budapest] : Timp, 2006.

A vallási élet emlékei a Kiskunságban Közreműködő: Kis László (közrem.) ; Bereznai Zsuzsanna (közrem.) Szerz. közl.: [a kiállítást rend. Bereznai Zsuzsanna] ; [a fotókat kész. Kis László] Kiadás: Kiskunfélegyháza : Kiskun Múzeum Baráti Köre, 2000.

Az örök Antigoné Alcím: vallástörténeti tanulmányok Szerző: Kerényi Károly (1897-1973) Közreműködő: Bodor Mária Anna (1954) (sajtó alá rend.) Szerz. közl.: Kerényi Károly ; [... vál., a szövegeket gond. és az utószót írta Bodor Mária Anna]. Kiadás: Budapest : Paidion, cop. 2003

A hit hirdetése a mai társadalomban | Levél a francia katolikusokhoz Szerző: Eglise catholique. Conférence épiscopale française Közreműködő: Odrobina László ; Pozsgai Nóra (ford.) Szerz. közl.: a Francia Püspöki Kar ; [ford. Odrobina László, Pozsgai Nóra] Kiadás: Budapest : Vigilia, 1998.

Hit, erkölcs, tudomány Szerző: Erdő Péter (1952) ; Schweitzer József (1922) ; Vizi E. Szilveszter (1936) Közreműködő: Sajgó Szabolcs (1951) (közrem.) ; Kovács Lajos Péter (közrem.) ; Váli Miklós (fotó) Szerz. közl.: Erdő Péter, Schweitzer József, Vizi E. Szilveszter ; [... fotók Váli Miklós] Kiadás: [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2006.

Jézussal az úton Alcím: fiataloknak a keresztény erkölcsről ; a római katolikus hitoktatási tanterv alapján Közreműködő: Bognár Lajos (1923) ; Király Ernő (összeáll.) Szerz. közl.: [összeáll. Bognár Lajos és Király Ernő] Kiadás jelzés: 3. kiad Kiadás: Budapest : Budapesti Hitoktatási Kiadó BT, 1996

A "protestáns etika" Magyarországon Alcím: a puritán erkölcs és hatása Szerző: Molnár Attila Károly (1961) Szerz. közl.: Molnár Attila Kiadás: Debrecen : Ethnica Kiadó, 1994 A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei Alcím: a protestáns egyházak jelképei, a szentek jelképes ábrázolása címerekben Szerző: Gömbös Tamás Közreműködő: Polgár Mariann (ill.) Szerz. közl.: Gömbös Tamás ; [... grafikát Polgár Mariann kész.] Kiadás: [Budapest] : Tellér, cop. 1993.

Protestánsok a kereszténydemokráciában Alcím: Siegentől Wittenbergig, avagy Amit a német útból tanulhatunk Szerző: Mehnert, Gottfried (1927) Közreműködő: Békefi Lajos (ford.) Szerz. közl.: Gottfried Mehnert ; [ford. Békefi Lajos] Kiadás: Budapest : Barankovics István Alapítvány, 1993

Hinduizmus és buddhizmus Szerző: Coomaraswamy, Ananda Kentish (1877-1947) Közreműködő: Török Zoltán (ford.) ; Bethlenfalvy Géza (1936) (szerk.,utószó) Szerz. közl.: Ananda K. Coomaraswamy ; [ford. Török Zoltán] ; [... szerk. és az utószót írta Bethlenfalvy Géza] Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Európa, 1994

A buddhizmus Alcím: [a lét kereke, meditáció, nirvána] Szerző: Wilkinson, Philip Közreműködő: Teague, Steve (fotó) ; Káldos Zsolt (ford.) Szerz. közl.: írta Philip Wilkinson ; a fényképeket kész. Steve Teague ; [ford. Káldos Zsolt] Kiadás: Budapest : Park, cop. 2004

Az öt világvallás Alcím: Bráhmanizmus ; Buddhizmus ; Kínai univerzizmus ; Kereszténység ; Iszlám Szerző: Glasenapp, Helmuth von (1891-1963) Közreműködő: Pálvölgyi Endre (1930) (ford.) ; Lukács József (utószó) Szerz. közl.: Helmuth von Glasenapp ; [ford. Pálvölgyi Endre] ; utószó Lukács József] Kiadás: Budapest : Gondolat, 1975

Az iszlám Alcím: A kezdetektől az Oszmán Birodalom létrejöttéig Szerző: Cahen, Claude (1909) Szerz. közl.: Claude Cahen Kiadás: Budapest : Gondolat, 1989

Az iszlám alapelvei Alcím: Világnézet és élet az iszlámban Szerző: Mawdudi, Szayyid abu-L-a'lá Közreműködő: Fodor Noémi (ford.) ; Arrahma Magyar Iszlám Jótékonysági Alapítvány (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: ... német nyelvű kiadás alapján ford. Fodor Ná'má ; [kiad. az] Arrahma Magyar Iszlám Jótékonysági Alapítvány Kiadás jelzés: [2. kiad.] Kiadás: Budapest : Arrahma M. Iszlám Jótékonysági Alapítvány, [1992]

Az iszlám misztikája Szerző: Nicholson, Reynold A. Közreműködő: Csordás Gábor (1950) (ford.) Szerz. közl.: Reynold A. Nicholson ; [ford. Csordás Gábor] Kiadás: [Budapest] : Farkas L. I., 1997

Negyven hagyomány Alcím: az iszlám alapvető tanításai ; Mohamed próféta leghíresebb mondásai Szerző: al-Nawawi Közreműködő: Németh Pál (ford.,jegyz.,magy.) Szerz. közl.: An-Nawawíj ; [ford., jegyzetekkel, magyarázatokkal ell. Németh Pál] Kiadás: [Budapest] : Palatinus Kv., 1998

Judaizmus és a kereszténység eredete Szerző: Flusser, David Közreműködő: Pásztor Péter (1960) (ford.) Szerz. közl.: David Flusser ; [... ford. ... Pásztor Péter et al.] Kiadás: Budapest : Múlt és Jövő, cop. 1999 A judaizmus rövid története Szerző: Cohn-Sherbok, Dan ; Cohn-Sherbok, Lavinia Közreműködő: Filipcsei Mirandella (ford.) ; Simon Róbert (1939) (ford.) ; Benyik György (1952) (bev.) Szerz. közl.: Dan Cohn-Sherbok, Lavinia Cohn-Sherbok ; [ford. Filipcsei Mirandella] ; [... a bevezetést írta Benyik György] ; [a kötetben szereplő Korán-idézetek Simon Róbert fordításai] Kiadás: [Budapest] : Akkord, cop. 2001 Isten története Alcím: a judaizmus, a kereszténység és az iszlám 4000 éve Szerző: Armstrong, Karen Közreműködő: Rézműves Zoltán (ford.) Szerz. közl.: Karen Armstrong ; [ford. Rézműves Zoltán] Kiadás: Budapest : Európa, 1996 A bibliai világ atlasza Szerző: Rogerson, John Közreműködő: Pálvölgyi Endre (1930) (ford.) Szerz. közl.: John Rogerson ; [ford. Pálvölgyi Endre] Kiadás: [Budapest] : Helikon, 1994

Beszélgetések a Bibliáról Alcím: Mítoszok és legendák a Bibliában Közreműködő: Rapcsányi László (1925) (szerk.,bev.) Szerz. közl.: [szerk. és bev. Rapcsányi László] Kiadás: Budapest : RTV Minerva, 1978

Biblia Alcím: Ószövetségi és újszövetségi szentírás Közreműködő: Gál Ferenc (1915-1998) (ford.,bev.) ; Kosztolányi István (1903-1977) (bev.) Szerz. közl.: [ford. Gál Ferenc et al.] ; [a könyvekhez a bevezetéseket írták Gál Ferenc és Kosztolányi István] Kiadás jelzés: 7., jav. kiad Kiadás: Budapest : Szt. István Társ., 1992

A Talmud könyvei Közreműködő: Molnár Ernő (1890) (összeáll.) ; Blau Lajos (1861-1936) (bev.) Szerz. közl.: az eredeti Talmud szöveg alapján [összeáll.] Molnár Ernő ; [bev. tanulmányokat írták Blau Lajos et al.] Kiadás jelzés: Repr. kiad. utánny Kiadás: Budapest : Paginarum : Saxum, 1997.

Korán Közreműködő: Simon Róbert (ford.) Szerz. közl.: [ford. Simon Róbert] Kiadás: [Budapest] : Helikon, 1987

Korán | A Korán világa Közreműködő: Simon Róbert (1939) (ford.) ; Puskás Ildikó (1942) (szerk.) Kiadás jelzés: 2. jav. kiad Kiadás: [Budapest] : Helikon, 1994

Buddha Alcím: élete, tana és egyháza Szerző: Schmidt József (1868-1933) Szerz. közl.: Schmidt József Kiadás jelzés: [Reprint kiad.] Kiadás: [Budapest] : Farkas L. I., 1995.

A kereszténység krónikája Közreműködő: Birnstein, Uwe ; Beke Margit (1939-) (közrem.) ; Balázs István (ford.) Szerz. közl.: [szerzők: Uwe Birnstein et al.] ; [ford. Balázs István et al.] ; [a m. változat mtársai: Beke Margit et al.] Kiadás: Budapest : Officina Nova : M. Kvklub, 1998

... a sportoknak:

999 kérdés és felelet a sport világából Szerző: Szamay György (1921) Szerz. közl.: Szamay György Kiadás: Budapest : Sportpropaganda Vállalat, 1980.

A body building királyai Alcím: Larry Scott-tól Lee Haney-ig Szerző: Fekete Ferenc Szerz. közl.: Fekete Ferenc Kiadás: [Budapest] : Hungária Sport, 1989

A csuka és a süllő horgászata Szerző: Antos Zoltán (1904-1990) Szerz. közl.: Antos Zoltán Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Mezőgazd. Kvk. : MOHOSZ, 1982

A futball képes enciklopédiája Alcím: a kezdetektől napjainkig Közreműködő: Hunt, Chris (1962-) (szerk.) ; Gibbs, Nick (közrem.) ; Dénes Tamás (1963) (ford.) Szerz. közl.: [Chris Hunt szerk.];[...közrem. Nick Gibbs et al.];[ford. és a 7. fejezet magyar klubjainak cikkelyeit írta... Dénes Tamás] Kiadás: [Budapest] : Saxum, [2006]

A magyar sport aranykönyve Szerző: Havas László Szerz. közl.: Havas László Kiadás jelzés: 5. jav., bőv. kiad Kiadás: Budapest : Sport, 1982

A magyar vadászat története Szerző: Csőre Pál (1923) Szerz. közl.: Csőre Pál Kiadás: Budapest : Mezőgazda, cop. 1994

Amerikai arénák Szerző: Gallov Rezső Szerz. közl.: Gallov Rezső Kiadás: Budapest : Sport, 1983

Az aranycsapat és a kapitánya Alcím: sorsvázlatok a magyar futballpályák világából Szerző: Borsi-Kálmán Béla (1948) Szerz. közl.: Borsi-Kálmán Béla Kiadás: Budapest : Kortárs, 2008

Angol÷magyar, magyar÷angol sportmenedzser szótár Szerző: Mónus András ; Bendiner Nóra (1953) ; Borbély László Szerz. közl.: Mónus A., Bendiner N., Borbély L. Kiadás: Budakeszi : , cop. 1999

Athén, Atlanta Alcím: az olimpiai játékok magyar érmesei, 1896÷1996 ; képes sportlexikon Szerző: Ivanics Tibor ; Bende István Közreműködő: Gratis Plusz Kft. (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: Ivanics Tibor és Bende István ; [... kiadó: Gratis Plusz Kft.] Kiadás: Budapest : Gratis Plusz, cop. 1996

Bács-Kiskun megyei Sportévkönyv 2003 Közreműködő: Banczik István (szerk.) ; Banczik Róbert (ill.) Szerz. közl.: [szerk.Banczik István] ; [ill. Banczik Róbert] Kiadás: [Kecskemét] : [Bács-Kiskun megyei Önkormányz], [2004 Bajnokokkal szemtől szemben Alcím: Híres sportolók a múltról a jelenben ; [50 interjú] Szerző: Muha József Szerz. közl.: Muha József Kiadás: [Budapest] : Sportpropaganda Vállalat, [1987]

Egy vadászíjász kalandozásai a Kárpátoktól Kanadáig Szerző: Ambrózy Árpád Szerz. közl.: Ambrózy Árpád Kiadás: [Ambrózy Árpád], 1999

Edzéstervezés Közreműködő: Nádori László (1923-) (szerk.) Szerz. közl.: szerk. Nádori László Kiadás: Budapest : Sport, 1986

Egyetemes testnevelés- és sporttörténet Szerző: Kun László (1931) Szerz. közl.: Kun László Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 1998

Horgászismeretek kezdőknek és haladóknak Közreműködő: Oggolder Gergely ; Csontos József (szerk.) ; Ferenczy Dénes (közrem.) ; Blaskó Sándor ; Csábi Péter (ill.) ; Pitrolffy Zoltán (fotó) Szerz. közl.: [szerk. Oggolder Gergely és Csontos József] ; [írták Ferenczy Dénes et al.] ; [az ábrákat rajz. Blaskó Sándor és Csábi Péter] ; [...a fényképeket kész. Pitrolffy Zoltán] Kiadás jelzés: 2., bőv. kiad Kiadás: Budapest : Fish BT, 1995

Magyar sportenciklopédia Közreműködő: Lévai György (1941-) (szerk.) ; Arday Andor (szerk.) Szerz. közl.: [főszerk. Lévai György] ; [szerkbiz. Arday Andor et al.] Kiadás: Budapest : Kossuth, 2002. íp> Motoros ultrakönnyű repülés Alcím: elmélet, gyakorlat, géptípusok, információk Közreműködő: Bede Tibor (összeáll.,fotó,ill.) ; Gaál Zoltán (fotó) ; Hemmert László (ill.) Szerz. közl.: összeáll. Bede Tibor ; [... fotók: Gaál Zoltán, Bede Tibor] ; [... rajz. Hemmert László, Bede Tibor] Kiadás: Gödöllő : AE-RObit, 1995

Tömegsport ÷ versenysport Kiadás: Budapest : Sport, 1976.

Vér és aranyak Alcím: sport - forradalom - olimpia - emigráció ; '56 Szerző: Arday Attila (1972-) ; Pap István, L. ; Thury Gábor (1955-) Közreműködő: Czagány Balázs (fotó) ; Mirkó István (fotó) ; Weber Zsolt (fotó) Szerz. közl.: Arday Attila, L. Pap István, Thury Gábor ; [fotók Czagány Balázs, Mirkó István, Weber Zsolt...] Kiadás: [Budapest] : Ringier, cop. 2006.

Az olimpiai játékok első ezer éve Szerző: Finley, Moses I. ; Pleket, H. W. Közreműködő: Szobotka Tibor (1913-1982) (ford.) Szerz. közl.: M. Finley, H. W. Pleket ; [ford. Szobotka Tibor] Kiadás: Budapest : Móra, 1980.

Az olimpiai labdarúgótornák története, 1900-2000 Közreműködő: Nagy Zoltán (szerk.) Szerz. közl.: Nagy Zoltán. Kiadás: Balatonalmádi : Stadion, 2003

A futball enciklopédiája Alcím: a labdarúgás világának mindenre kiterjedő, illusztrált útmutatója Közreműködő: Radnedge, Keir (szerk.) ; Lineker, Gary (előszó) ; Káldos Zsolt ; Pásztor Szilárd (ford.) Szerz. közl.: főszerk. Keir Radnedge ; Gary Lineker előszavával ; [ford. Káldos Zsolt, ... Pásztor Szilárd] Kiadás: [Kaposvár] : Holló, cop. 1995

A labdarúgás rendszerelmélete avagy A labdarúgás vizsgálatának új koncepciója Szerző: Ferenczi Attila Közreműködő: Lovas Albert (fotó) ; Csepel Sport Club (Budapest) ; Holland Komplex Labdarúgó Iskol (közread.) Szerz. közl.: írta Ferenczi Attila ; [fotó: Lovas Albert] ; [kiad.: Csepel SC] ; [közread. a] "Holland Komplex Labdarúgó Iskola" Kiadás: Budapest : Csepel SC : Holland Komplex Labdarúgó Iskola, [1999.

A sakkjáték elemei Szerző: Asztalos Lajos (1889-1956) ; Bán Jenő (1919-1979) Közreműködő: Földi József (1951) (kieg.) Szerz. közl.: Asztalos Lajos, Bán Jenő ; [... kieg. Földi József] Kiadás jelzés: 6. bőv. kiad. Kiadás: [Budapest] : Kossuth, [1998.

Kézilabdázás Alcím: szakmai ajánlás a 7 - 14 éves korosztállyal foglalkozó szakemberek számára Közreműködő: Papp György (szerk.) ; Szabolcsiné Kékes Katalin (közrem.) ; Kovács Péter (közrem.) Szerz. közl.: szerk. Papp György ; [közrem. Szabolcsiné Kékes Katalin, Kovács Péter] Kiadás: Budapest : Magyar Kézilabda Szövetség, 1998.

A kézilabdázás játékszabályai és a játékvezetés Szerző: Madarász István (1934) Közreműködő: Süveges Gyula (ill.) ; Magyar Kézilabda Szövetség (közread.) Szerz. közl.: Madarász István ; [az ábrákat rajz. ... Süveges Gyula] ; [kiad. Magyar Kézilabda Szövetség] Kiadás jelzés: 2., átd., bőv. kiad Kiadás: Budapest : M. Kézilabda Szövets., 1997.

A röplabdázás technikája és taktikája Szerző: Garamvölgyi Mátyás (1944) Közreműködő: Dunszt István ; Grépály András (ill.) Szerz. közl.: Garamvölgyi Mátyás ; [ill. Dunszt István] ; [... ábrák: Grépály András] Kiadás: Budapest : Garamvölgyi Mátyás, 1996.

Vízen Alcím: [vitorlázás, evezés, kajak-kenu] Szerző: Page, Jason Közreműködő: Alston, John (ill.) ; Schwanner Zita (ford.) ; Bakon László (ford.) Szerz. közl.: írta Jason Page ; [a rajzokat John Alston kész.] ; [ford. Schwannert [!Schwanner] Zita és Bakon László] Kiadás: Budapest : Egmont Hungary, 2000.

Úszás Alcím: [úszás, műúszás, műugrás, vízilabda] Szerző: Page, Jason Közreműködő: Alston, John (ill.) ; Schwanner Zita (ford.) ; Bakon László (ford.) Szerz. közl.: írta Jason Page ; [a rajzokat John Alston kész.] ; [ford. Schwannert [!Schwanner] Zita és Bakon László] Kiadás: Budapest : Egmont Hungary, 2000.

A vívás művészetének elmélete Szerző: Chappon Samu Szerz. közl.: írta Chappon Samu Kiadás jelzés: Reprint utánny Kiadás: Szombathely : OSKAR, 1996.

Küzdősportok Alcím: [vívás, cselgáncs, tékvandó, birkózás, ökölvívás] Szerző: Page, Jason Közreműködő: Alston, John (ill.) ; Schwanner Zita (ford.) ; Bakon László (ford.) Szerz. közl.: írta Jason Page ; [a rajzokat John Alston kész.] ; [ford. Schwannert [!Schwanner] Zita és Bakon László] Kiadás: Budapest : Egmont Hungary, 2000.

Atlétika Alcím: futószámok ; [síkfutás, váltó, gátfutás, akadályfutás, gyaloglás, maraton] Szerző: Page, Jason Közreműködő: Alston, John (ill.) ; Schwanner Zita (ford.) ; Bakon László (ford.) Szerz. közl.: írta Jason Page ; [a rajzokat John Alston kész.] ; [ford. Schwannert [!Schwanner] Zita és Bakon László] Kiadás: Budapest : Egmont Hungary, 2000.

... a gasztromóniának:

Lévai Anikó a konyhaablakból

Kugler Géza Budapesti szakácskönyv

A világ ízei Alcím: szakácskönyv gyerekeknek ; internet tippekkel Szerző: Wilkes, Angela ; Watt, Fiona Közreműködő: Nagy Márta (ford.) Szerz. közl.: Angela Wilkes és Fiona Watt ; ford. Nagy Márta Kiadás: Budapest : Scolar, cop. 2002

A konyhaablakból Szerző: Lévai Anikó Közreműködő: Szőcs Géza (1953) (előszó) ; Burger Barna (ill.) Szerz. közl.: Lévai Anikó ; [előszó Szőcs Géza] ; [fotók Burger Barna ...] Kiadás: Bp. : Jokerex, cop. 2007

Eszi, nem eszi... Alcím: Szakácskönyv rosszul evő gyerekeknek Szerző: Gaálné Labáth Katalin (1940) ; Bencsik Klára (1942) Szerz. közl.: Gaálné Labáth Katalin, Bencsik Klára Kiadás: Budapest : Móra, 1991

Paprikás ételek receptjei=Paprikagerichte Közreműködő: Horváth Csilla, L. (szerk.) ; Nitschmann Helmutné (ford.) Szerz. közl.: [felelős kiad. és szerk. L. Horváth Csilla] ; [ford. Nitschmann Helmutné] Kiadás jelzés: 7. kiad. Kiadás: [Kecskemét] : [Béta Press Stúdió Kft.], 2005

Szakácskönyv a római korból=Decem libri qui dicuntur de re coquinaria Szerző: Apicius, Marcus Gavius (i. e. 25-i. sz. 25) Közreműködő: Orlovszky Géza (szerk.,ford.) ; Hegedűs Zsuzsa (ford.) ; Póczy Klára, Sz. (1923) ; Kurucz Katalin, L. (közrem.) ; Gelencsér Ferenc (1928) ; Gottl Egon (1933-) ; Komjáthy Péter (fotó) ; Csernus Erzsébet ; Kardos Árpád ; Málik Éva (ill.) Szerz. közl.: [szerk. Orlovszky Géza] ; [ford. Hegedűs Zsuzsa, Orlovszky Géza] ; [szöveg: Póczy Klára, L. Kurucz Katalin] ; [fotó: Gelencsér Ferenc, Gottl Egon, Komjáthy Péter] ; [graf.: Csernus Erzsébet, Kardos Árpád, Málik Éva] Kiadás: Budapest : Enciklopédia, 1996 Szakácskönyv az egészségért Alcím: Tanácsok, egészségmegőrző és diétás receptek Szerző: Bencsik Klára (1942) ; Gaálné Labáth Katalin (1940) ; Nagy László (1920) Szerz. közl.: Bencsik Klára, Gaálné Labáth Katalin, Nagy László Kiadás: Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989

Szakácskönyv kétbalkezeseknek Szerző: Nemere Ilona Közreműködő: Sarlós Endre (ill.) Szerz. közl.: Nemere Ilona ; [ill. Sarlós Endre] Kiadás: Pécs : Alexandra, [1999] Ételek erdő, mező növényeiből Szerző: Radics László (1949) Szerz. közl.: Radics László Kiadás: Budapest : Mezőgazd. K. Kft., 1990

Ételek vadon termő gombákból és erdei gyümölcsökből Szerző: Tolnai Kálmán Szerz. közl.: Tolnai Kálmán Kiadás: Budapest : Népszava, 1984

Népi konyha Alcím: dunántúli tájak ételei ; ételek, ételkészítési és étkezési szokások, ünnepek Szerző: Szigeti Andor Szerz. közl.: Szigeti Andor Kiadás: Budapest : Planétás, [1999]

Európai parasztok Alcím: életmódjuk története Szerző: Hoffmann Tamás (1931) Szerz. közl.: Hoffmann Tamás Kiadás: Budapest : Osiris, 1998

Étel és irodalom Alcím: történelmi mesék és receptek Szerző: Halász Zoltán (1914) Szerz. közl.: Halász Zoltán Kiadás: Budapest : Napi Gazdaság, cop.2003

Az étel a legjobb orvosság Szerző: Hargitai György (1963-) Közreműködő: Romhányi Csaba (közrem.) ; Princz Mihály (ill.) ; Budaházi László (fotó) Szerz. közl.: Hargitai György ; [az orvosi részeket írta Romhányi Csaba] ; [...a rajzokat kész. Princz Mihály] ; [...színes fotók Budaházi László] Kiadás jelzés: Átd., bőv. kiad. Kiadás: [Budapest] : Gladiátor, 1999 Ételművészet, életművészet Alcím: 20 ország 300 ételreceptje ; Aerobic vagy McGowern módszer? Szerző: Hatvany Lili (1890) Közreműködő: Györky Béla (közrem.) ; McGowern, Arthur (közrem.) Szerz. közl.: Hatvany Lili Kiadás jelzés: Hasonmás kiad. Kiadás: Budapest : Szépirod. Kvk., 1986

Magyaros ízek Alcím: ételgyümölcsök, gyümülcsételek Szerző: Erdős Gábor ; Bajkó Erika Szerz. közl.: Erdős Gábor, Bajkó Erika Kiadás: Budapest : Petit, [1994]

Fűszerek könyve Alcím: Étel- és italízesítők ismertetése, termesztése és a fűszerezés gyakorlata Szerző: Romváry Vilmos (1915-1994) Közreműködő: Buga László (bev.) ; Karmazsin Klára (ill.) Szerz. közl.: Romváry Vilmos ; [bev. Buga László] ; [ill. Karmazsin Klára] Kiadás jelzés: 4. kiad Kiadás: Budapest : Mezőgazd. K., 1977

Gasztronómiánk krónikája Alcím: A magyar konyha múltja és jövője Szerző: Ketter László Szerz. közl.: Ketter László Kiadás: Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1985

Magyar konyha Alcím: ínyencek kézikönyve Közreműködő: Ender, Barbara (szerk.) ; Zimmermann, Bruno (fotó) ; Hollós József ; Egyedy Sarolta (szerk.) Szerz. közl.: [szerk. Barbara Ender] ; [fényképezte Bruno Zimmermann] ; [a m. változatot szerk. Hollós József, Egyedy Sarolta] Kiadás: Lausanne : Berlitz, [1995]

Magyar ízek Szerző: Unger Károly (1939) ; Lukács István (1939) Közreműködő: Papp Endre (1946) (bev.) ; Toelle, Norbert (fotó) Szerz. közl.: Unger Károly, Lukács István ; [bev. Papp Endre] ; [... ételfotók Norbert Toelle ...] Kiadás: Budapest : Grafo, [1994]

Levesek, mártások, egytálételek Alcím: Gazdag erőlevesek, könnyű krémlevesek, mártások, laktató egytálételek Közreműködő: Ehlert, Friedrich W. (közrem.) Szerz. közl.: [a recepteket írták és az ételeket fényképezték Friedrich W. Ehlert et al.] Kiadás: Budapest : Officina Nova, 1992

Szárnyasok Alcím: Levesek, előételek, kedvelt főételek, hideg finomságok, házi- és vadszárnyasokból Közreműködő: Alsen, Elke (közrem.) ; Wolter, Annette (vál.) Szerz. közl.: Elke Alsen [et al.] receptötleteiből vál. Anette Wolter Kiadás: [Budapest] : Officina Nova, 1991

Tej- és tojásallergia, tejcukor-érzékenység Alcím: diétás receptkönyv Szerző: Fodor Zsuzsanna, T. ; Tokodi István Szerz. közl.: T. Fodor Zsuzsanna, Tokodi István Kiadás: Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [1998]

Teasütemények Kiadás: Debrecen : Glória, 1997.

... az italoknak:

A bor története Közreműködő: Káldos Zsolt (ford.) ; Sóskuthy György (1960-) (ford.) Szerz. közl.: Hugh Johnson ; [ford. Káldos Zsolt és Sóskuthy György] Kiadás: Budapest : Park, cop. 2005

A bor nagy enciklopédiája Szerző: Callec, Christian (1955-) Közreműködő: Szloboda Krisztina (ford.) ; Márkus András (ford.) ; Szloboda Anita (ford.) Szerz. közl.: [szöveg és fénykép] Christian Callec Kiadás: Pécs : Alexandra, 2005 (Hollandia: [s.n.]) A bor mindentudó nagykönyve Alcím: [izgalmas utazás a borok világába] Szerző: May, Danny ; Sharpe, Andy Közreműködő: Bozai Ágota (1965-) (ford.) Szerz. közl.: Danny May és Andy Sharpe Kiadás: Pécs : Alexandra, 2007

A borbírálat szókincse Alcím: A borbírálat szabályai, módszerei és a borfogyasztási szokások Szerző: Váry János ; Kádár Gyula ; Tóth Sándor Szerz. közl.: szerzők Váry János, Kádár Gyula, Tóth Sándor Kiadás: Kopenhagen : G Szőlészeti és Borászati Szakbizottság, 1990

A magyar bortermelő lelki alkata Alcím: történelmi tanulmány Szerző: Szekfű Gyula (1883-1955) Közreműködő: Kupa László (utószó) ; Biernaczky Szilárd (1944) (sajtó alá rend.) Szerz. közl.: Szekfű Gyula ; az utószót írta és szerk. Kupa László ; [... kiadásra előkész. Biernaczky Szilárd] Kiadás: Budapest : Mundus, 2002

Magyar borhagyományok, borivási szokások Alcím: válogatott írások a magyar borkultúráról Közreműködő: Lelkes Lajos (1940) (szerk.) ; Cey-Bert Róbert Gyula (1938) (közrem.) ; Dékány Tibor (1929-) (fotó) Szerz. közl.: szerk. Lelkes Lajos ; [szerzők Cey-Bert Róbert Gyula et al.] ; [fényképezte Dékány Tibor] Kiadás: [Budapest] : Mezőgazda, 2004

Magyar borkalauz Szerző: Katona József Szerz. közl.: Katona József Kiadás jelzés: 2. átd. kiad Kiadás: [Budapest] : Corvina, 1990

Pincétől az asztalig Alcím: a magyar borokról, ételekről, kóstolásról Szerző: Sztanev Bertalan ; Kendéné Toma Mária Közreműködő: Molnár Tibor (fotó) ; Molnár Csongor (fotó) Szerz. közl.: Sztanev Bertalan, Kendéné Toma Mária ; [fotó Dékány Tibor ..., Molnár Csongor ...] Kiadás jelzés: 2. bőv. kiad. Kiadás: Budapest : Alinea, cop. 2003

Magyar borok és borvidékek Szerző: Benyák Zoltán (1971-) ; Dékány Tibor (1929-) Szerz. közl.: írta Benyák Zoltán ; fényképezte Dékány Tibor. Kiadás: Budapest : Corvina, 2003

Pálinka, a hungarikum Szerző: Balázs Géza (1959-) Közreműködő: Oravecz István (fotó) Szerz. közl.: Balázs Géza ; [a ... fotókat Oravecz István kész.] Kiadás: Budapest : Áll. Ny., 2004

Pálinka, csemegebor, pezsgő Szerző: Keller Miklós ; Érczhegyi László ; Török Sándor Szerz. közl.: Keller Miklós, Érczhegyi László, Török Sándor Kiadás: Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1969

Pálinkafőzés Alcím: Kézikönyv kisüzemek számára Közreműködő: Sólyom Lajos (szerk.) Szerz. közl.: [szerk. Sólyom Lajos] Kiadás: Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986

A tömény szeszes italok gyártása Közreműködő: Szenes Endréné (1928) (szerk.) ; Bikfalvi Istvánné (közrem.) Szerz. közl.: szerk. Szenes Endréné ; [... szerzői: Bikfalvi Istvánné et al.] Kiadás jelzés: 2. átd., jav. kiad Kiadás: Budapest : Integra-Projekt, 1997

Koktél- és partiételek Alcím: Útikalauz a snack- és koktélpartik világába Szerző: Saunders, Rosemarie Közreműködő: Dare, Malcolm (fotó) Szerz. közl.: Rosemarie Saunders ; fényképezte Malcolm Dare Kiadás: Budapest : Panem, 1992

Koktélok és puncsok Alcím: szakszerű útmutatás klasszikus és alkoholmentes italok keveréséhez Szerző: Michalski, Sue Közreműködő: Szabó Olimpia (ford.) ; Sutherland, Neil (fotó) Szerz. közl.: [ételek és italok Sue Michalski] ; [fényképek Neil Sutherland] ; [ford. Szabó Olimpia] Kiadás: [Kaposvár] : Holló, cop. 1995

Koktélok szeszmentesen Szerző: Willmann András Közreműködő: Bauer Sándor (fotó) Szerz. közl.: Willmann András ; [fotók Bauer Sándor] Kiadás: [Budapest] : Biográf, 1994

Tejes turmixok Alcím: Felséges, krémes, habos üdítők Szerző: Carlsson, Sonja Szerz. közl.: Sonja Carlsson Kiadás: Budapest : Pesti Szalon, 1992

Tejtermelés szakszerűen, gondosan Alcím: A tehenész feladatai Közreműködő: Stefler József (1944) (szerk.) Szerz. közl.: Szerk. Stefler József Kiadás: Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1989

A sörök világa, a világ sörei Szerző: Kovács Gábor ; Vétek György Közreműködő: Soproni László (fotó) Szerz. közl.: Kovács Gábor, Vétek György ; [fotó: Soproni László] Kiadás: [Budapest] : Raabe Klett, 1999.

A tea kultúrtörténete Szerző: Nagy Anikó, S. Közreműködő: Nagy Géza (fotó) Szerz. közl.: S. Nagy Anikó ; [a fotókat és a reprodukciókat Nagy Géza kész.] Kiadás: Budapest : Pallas Stúdió, 1999.

... a jogtudománynak:

Egyetemes jogtörténet Közreműködő: Horváth Pál (1928) (szerk.) ; Gönczi Katalin (közrem.) Szerz. közl.: Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál] Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 1999÷

A bírói ténymegállapítási folyamat természete Szerző: Varga Csaba (1941-) Szerz. közl.: Varga Csaba Kiadás: Budapest : Akad. K., 1992

Informatika, jog, közigazgatás Alcím: Nemzetközi dokumentumok Közreműködő: Infofilia Magyar Adatvédelem és Információszabadság Alapítvá (közread.) Szerz. közl.: [kész. ... az Infofilia Magyar Adatvédelem és Információszabadság Alapítvány gondozásában] Kiadás: Budapest : Infofilia, 1991÷

Magyar gazdasági jog Alcím: egyetemi tankönyv Közreműködő: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (közread.) Szerz. közl.: [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Kiadás: [Budapest] : Aula, 1996÷

Werbőczy István hármaskönyve Szerző: Werbőczy István (1458-1541) Közreműködő: Kolosvári Sándor (ford.) ; Óvári Kelemen (ford.) Szerz. közl.: [ford. Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen] Kiadás: [Budapest] : Farkas L. I., 2006

Római jog Szerző: Brósz Róbert (1915-1994) ; Pólay Elemér (1915-1988) Szerz. közl.: Brósz Róbert, Pólay Elemér Kiadás jelzés: 10. kiad Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 1995

Magyarország a XX. században Közreműködő: Kollega Tarsoly István ; Bekény István (szerk.) Szerz. közl.: [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerkesztőbiz.: Bekény István et al.] Kiadás: Szekszárd : Babits, 1996÷

Népbíráskodás, forradalmi törvényesség Alcím: Egy népbíró visszaemlékezései Szerző: Major Ákos (1908-1987) Közreműködő: Zinner Tibor (1948) (sajtó alá rend.,bev.) Szerz. közl.: Major Ákos ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Zinner Tibor] Kiadás: Budapest : Minerva, 1988

Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon Közreműködő: Hegedűs Antal (ford.,szerk.) Szerz. közl.: [a jegyzőkönyvet és a jogkönyvet latinból ford. és a kísérő szövegeket írta Hegedűs Antal] Kiadás: Újvidék : Forum, 1983

Nemzetközi jogi szerződések és dokumentumok Alcím: [egyetemi tankönyv] Közreműködő: Dunay Pál (összeáll.) ; Nagy Boldizsár (szerk.) Szerz. közl.: összeáll. Dunay Pál [et al.] ; [szerk. Nagy Boldizsár] Kiadás jelzés: 2. kiad. Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 1995

Mit hoz a múlt? Alcím: jog- és kultúrtörténeti tanulmányok Szerző: Hamza Gábor (1949) ; Nótári Tamás Szerz. közl.: Hamza Gábor, Nótári Tamás Kiadás: Budapest : Korona, 2006-

Magyar jogi népszokások Szerző: Tárkány Szücs Ernő (1921-1984) Szerz. közl.: Tárkány Szücs Ernő Kiadás jelzés: 2. bőv. kiad. Kiadás: Budapest : Akad. K., 2003

Magyar jogtörténet Alcím: az államalapítástól 1848-ig Szerző: Béli Gábor Szerz. közl.: Béli Gábor Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Pécs : JPTE ÁJK, 1996

Magyar jogszabályok mutatója, 1945÷1998 Közreműködő: Nemessányi Attila (szerk.) ; Magyarország. Országgyűlés (mt.) Szerz. közl.: [összeáll. a Juros Kiadó mtársai] ; [... szerk. Nemessányi Attila] Kiadás jelzés: 8., bőv., átd. kiad Kiadás: Budapest : Juros, 1999

Jogösszehasonlítás és az antik jogrendszerek Szerző: Hamza Gábor (1949) Szerz. közl.: Hamza Gábor Kiadás: Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1998

Jogi lexikon Közreműködő: Lamm Vanda (1945) ; Peschka Vilmos (1929) (szerk.) ; Ádám Antal (1930-) (közrem.) Szerz. közl.: [főszerk. Lamm Vanda, Peschka Vilmos] ; [szerzők: Ádám Antal et al.] Kiadás: Budapest : KJK-Kerszöv, cop. 1999

... a hadtudománynak:

Kristó Gyula, Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. Szukits, Szeged, 2003.

Szabó József János, Az Árpád-vonal - a Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban, 1940-1944. Timp, Budapest, 2002.

Hadtudományi lexikon Közreműködő: Szabó József (1928) (szerk.) ; Magyar Hadtudományi Társaság (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: főszerk. Szabó József ; [közread. a] Magyar Hadtudományi Társaság Kiadás: Budapest : MHTT, 1995.

Ókori hősök, ókori csaták Alcím: [Hadtörténet mindenkinek] Szerző: Kertész István (1942-) Szerz. közl.: Kertész István Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: [Budapest] : Tankvk., 1987.

Seregszemle Alcím: hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok Szerző: Perjés Géza (1917) Közreműködő: Várkonyi Ágnes, R. (1928-) (bev.) Szerz. közl.: Perjés Géza Kiadás: Budapest : Balassi : Zrínyi, cop. 1999.

A nagy háború plakátjaiból=Plakate zum 1. Weltkrieg Közreműködő: Rákóczy Rozália (összeáll.,előszó) ; Kováts Attila ; Oentrich, Ingrid (fotó) ; Rákóczi Katalin (1933) (ford.) ; Zarnóczki Attila (szerk.) ; Collegium Hungaricum (Wien) (mt.) Kiadás: Budapest : Hadtörténeti Múz., 1994.

Hadászati balfogások Szerző: Regan, Geoffrey Közreműködő: Magyarics Tamás (ford.) Szerz. közl.: Geoffrey Regan ; [ford. Magyarics Tamás] Kiadás: Budapest : Panem : Grafo, 1993.

Csaták kislexikona Szerző: Weiszhár Attila ; Weiszhár Balázs Szerz. közl.: Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs. Kiadás: [Budapest] : Maecenas, cop. 2000.

A háború művészete Szerző: Machiavelli, Niccolo Közreműködő: Majtényi Zoltán (1933-) (ford.) Szerz. közl.: Machiavelli ; [ford. Majtényi Zoltán] Kiadás: [Szeged] : Szukits, cop. 2001.

A háborúk világtörténete Alcím: Katonai újítások, amelyek megváltoztatták a történelem menetét Közreműködő: Holmes, Richard (szerk.) ; Rogers, Stephen (szerk.) ; Moore, John (közrem.) ; Moore, Diane (közrem.) ; Ehrlich, Anne-Marie (közrem.) Szerz. közl.: [...szerk. Richard Holmes] ; [a térképeket szerk. Stephen Rogers] ; [a képanyagot összeáll. John és Diane Moore ..., Anne-Marie Ehrlich] Kiadás: [Budapest] : Corvina, cop. 1992.

Háborúk, járványok, technikák Alcím: a társadalmak fátumai Szerző: Diamond, Jared Közreműködő: Födő Sándor (ford.) Szerz. közl.: Jared Diamond Kiadás: [Budapest] : Typotex, 2000.

Honvédhuszárok Alcím: Magyar királyi honvédlovasság, 1920-1945 Szerző: Ságvári György ; Somogyi Győző ; Szabó Péter Közreműködő: Somogyi Győző (ill.) Szerz. közl.: Péter György, Somogyi Győző,Szabó Péter ; ill.Somogyi Győző Kiadás: [Budapest] : Timp Kiadó Kft., 2001.

Don-kanyar Alcím: a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg története, 1942-1943 Szerző: Szabó Péter (1959-) Szerz. közl.: Szabó Péter Kiadás: Budapest : Zrínyi, cop. 1994.

A világháborúk krónikája Közreműködő: Jüling András (közrem.) Szerz. közl.: [szerk. és a képanyagot összeáll. Jüling András et al.] Kiadás: Budapest : Jazz, 1994.

Tolnai: A világháború története Alcím: diplomáciai okiratok, hivatalos jelentések, szemtanúk hiteles följegyzései és eredeti adatok nyomán Szerző: Zigány Árpád (1865-1936) Szerz. közl.: írta Zigány Árpád Kiadás jelzés: Hasonmás kiad Kiadás: Budapest : Kassák, 1996.

A haditérképek históriája Alcím: Fejezetek a térképészet és a katonaföldrajz történetéből Szerző: Gábor Imre ; Horváth Árpád (1907) Szerz. közl.: Gábor Imre, Horváth Árpád Kiadás: Budapest : Zrínyi, 1979.

... a közgazdaságtudománynak:

Kornai János A gondolat erejével /rendhagyó önéletrajz/

A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja Alcím: Válogatás politikaelméleti írásaiból Szerző: Jászi Oszkár (1875-1957) Közreműködő: Gyurgyák János (szerk.,utószó) ; Kövér Szilárd (szerk.) Szerz. közl.: Jászi Oszkár ; [szerk. Gyurgyák János, Kövér Szilárd] ; [utószó Gyurgyák János] Kiadás: Budapest : Héttorony, 1989.

A modern közgazdaságtan története Szerző: Mátyás Antal (1923) Szerz. közl.: Mátyás Antal Kiadás jelzés: 2. jav. kiad Kiadás: [Budapest] : Aula, 1996.

A piac köztársasága Szerző: Lengyel László (1950) Közreműködő: Bossányi Katalin (1948-1999) ; Gombár Csaba (1939) (közrem.) ; Pénzügykutató Rt. (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: Lengyel László ; [közread. a] Pénzügykutató Részvénytársaság Kiadás: Budapest : Pénzügykut. Rt., 1997.

Angol÷magyar közgazdasági szótár Szerző: Kovácsné Császti Gabriella Közreműködő: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Idegennyelvi Oktató- (közread.) Szerz. közl.: Kovácsné Császti Gabriella ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont Kiadás: [Budapest] : Aula, 1997.

A földrajz közgazdasági alapjai Szerző: Abonyiné Palotás Jolán (1942-) Szerz. közl.: Abonyiné Palotás Jolán Kiadás: Szeged : Szerző, 2007.

A korai közgazdaságtan története Szerző: Mátyás Antal (1923) Közreműködő: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (közread.) Szerz. közl.: Mátyás Antal ; [közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem] Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: [Budapest] : Aula, 1995.

A közgazdaságtan alapjai Szerző: Nellis, Joseph G. ; Parker, David Közreműködő: Maier Norbert (ford.) ; Hanusovszky Judit (ford.) Szerz. közl.: Joseph G. Nellis, David Parker ; [ford. Maier Norbert és Hanusovszky Judit] Kiadás: Budapest : Panem, 1997.

A modern közgazdaságtan története Szerző: Mátyás Antal (1923) Szerz. közl.: Mátyás Antal Kiadás: [Budapest] : Aula, 1999.

A proletárdiktatúra gazdaságpolitikája Alcím: Válogatott írások 1912÷1922 Szerző: Varga Jenő (1879-1964) Közreműködő: Böröczfy Ferenc (összeáll.,szerk.) ; Gáti Tibor (ford.) ; Kepecs Ferenc (ford.) ; Göncöl György (bev.) Szerz. közl.: Varga Jenő ; [összeáll. és szerk. Böröczfy Ferenc] ; [ford. Gáti Tibor, Kepecs Ferenc] ; [bev. Göncöl György] Kiadás: Budapest : Kossuth, 1976.

Bevezetés a közgazdaságtanba Szerző: Simanovszky Zoltán (1942) ; Czagány László (1943) Közreműködő: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya) (közread.) Szerz. közl.: Simanovszky Zoltán, Czagány László ; [közread. a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája]. Kiadás jelzés: 2. bőv., átd. kiad. Kiadás: Tatabánya : TRI-Mester, 1999.

Fejezetek a marxista-leninista politikai gazdaságtan történetéből Szerző: Mihalik István (1933) ; Szigeti Endre (1934) Szerz. közl.: Mihalik István, Szigeti Endre Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: [Budapest] : Kossuth, 1984.

Gazdaság és üzlet Közreműködő: Merényi Ágnes (szerk.) Szerz. közl.: [írták és szerk. Merényi Zsuzsanna et al.] Kiadás: Budapest : AKG K., 1994.

Közgazdasági helyesírási szótár Alcím: szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye Szerző: Bárányné Szabadkai Éva ; Mihalik István (1933) Szerz. közl.: szerk. Bárányné Szabadkai Éva, Mihalik István Kiadás: Budapest : Tinta, 2002.

Közgazdaságtan Közreműködő: Molnár József (1947) (szerk.) ; Bernáth Miklós (közrem.) Szerz. közl.: szerk. Molnár József ; [írta Bernáth Miklós et al.] Kiadás: Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 1993.

Közgazdaságtan Alcím: hús-vér embereknek Szerző: Callahan, Gene Közreműködő: Váradi István (ford.) Szerz. közl.: Gene Callahan ; [ford. Váradi István] Kiadás: Budapest : Edge 2000 Kiadó, 2007.

Magyarország népessége és gazdasága Alcím: múlt és jelen Közreműködő: Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal (közread.) Szerz. közl.: [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Kiadás: Budapest : KSH, 1996.

Szabadság és gazdaság Szerző: Sós Aladár (1887-1975) Közreműködő: Kemény István (1925) (sajtó alá rend.,bev.) ; Magyar Henry George Társaság. Sós Aladár Munkabizottság (vál.) ; Szabó Judit (sajtó alá rend.,szerk.) ; Varga János (1942) (sajtó alá rend.) ; Fáy Árpád (1933) (sajtó alá rend.,szerk.) Szerz. közl.: Sós Aladár ; [a vál. a Magyar Henry George Társaság Sós Aladár Munkabizottságának közreműködésével kész.] ; [a bevezetőt írta Kemény István] Kiadás: Budapest : Göncöl, 1991.

... a mezőgazdaságnak:

A magyar agrárgazdaság az ezredfordulón Szerző: Németi László (1929) Szerz. közl.: Németi László Kiadás: Budapest : Szaktudás K., 2003.

A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig Közreműködő: Gunst Péter (1934) (szerk.) Szerz. közl.: [szerk. Gunst Péter] ; [... szerzői Gunst Péter et al.] Kiadás: Budapest : Napvilág, 1998.

A magyar jobbágyság története Szerző: Acsády Ignác (1845-1906) Közreműködő: Fenyőné Acsády Edith (sajtó alá rend.) ; Tildy Zoltán (1889-1961) (előszó) Szerz. közl.: Acsády Ignác ; [sajtó alá rend. és újabb jegyzetekkel ell. Fenyőné Acsády Edith] ; Tildy Zoltán ... előszavával Kiadás jelzés: 3., centenáriumi kiad Kiadás: Budapest : Szikra, 1948.

A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején Szerző: Nagy Mariann (1965) Szerz. közl.: Nagy Mariann. Kiadás: Budapest : Gondolat : Osiris : BIP, 2003.

A magyar mezőgazdaság képekben Alcím: 1945÷1970 Szerző: Horváth Sándor ; Illés Tibor Közreműködő: Fazekas Béla (bev.) Szerz. közl.: [összeáll. Horváth Sándor, Illés Tibor] ; [bev. Fazekas Béla] Kiadás: Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1971.

A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere Szerző: Kiss Judit (1950) Szerz. közl.: Kiss Judit Kiadás: Budapest : Akad. K., 2002.

A mezőgazdasági műszaki fejlesztés néhány társadalmi÷gazdasági összefüggése Szerző: Husti István (1949) Szerz. közl.: Husti István Kiadás: Budapest : Akad. K., 1993.

A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig Alcím: III. Falukonferencia Közreműködő: Kovács Teréz (1949) (szerk.) ; Fonyódi Valéria (ill.) ; Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Regionális Kutatások (közread.) ; Falukonferencia (Pécs) (mt.) Szerz. közl.: szerk. Kovács Teréz ; [ábrák: Fonyódi Valéria] ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja Kiadás: Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 1995.

A világ mezőgazdasága Alcím: gazdaságföldrajzi áttekintés Szerző: Burgerné Gimes Anna (1931) Szerz. közl.: Burgerné Gimes Anna Kiadás: Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1992.

A zöldségtermelés szervezése és gazdaságossága Közreműködő: Rédai István (szerk.) Szerz. közl.: [szerk. Rédai István] Kiadás jelzés: 2. átd. kiad Kiadás: Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1987.

Agrártermelés és globális környezetvédelem Szerző: Láng István (1931-) Szerz. közl.: Láng István. Kiadás: Budapest : Mezőgazda, 2003.

Agrárvilág az Alföldön 1994 Közreműködő: Markó István (szerk.) ; Baukó Tamás (1950) (szerk.) ; Nagyatádi Szabó István Alapítvány (közread.) ; Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Regionális Kutatások (közread.) Szerz. közl.: szerk. Markó István és Baukó Tamás ; [rend., kiad. a Nagyatádi Szabó István Alapítvány és a MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Békéscsabai Osztálya] Kiadás: Gyula : Nagyatádi Szabó I. Alapítvány ; Békéscsaba : MTA RKK ATI, 1994.

Az agrárpolitika gazdaságtana Alcím: válogatott tanulmányok Közreműködő: Fertő Imre ; Éder Tamás (szerk.) Szerz. közl.: szerk. Fertő Imre, Éder Tamás Kiadás: [Budapest] : Századvég, 1998.

Földműveléstan Közreműködő: Nyiri László (1932) (szerk.) ; Birkás Márta (1951) (közrem.) Szerz. közl.: szerk. Nyiri László ; [írta Birkás Márta et al.] Kiadás jelzés: 3. kiad Kiadás: Budapest : Mezőgazda, 1999.

Állattenyésztés Közreműködő: Horn Péter (1942) (szerk.) Szerz. közl.: szerk. Horn Péter ; [Utánny.] Kiadás: Budapest : Mezőgazda, 2003.

Novák László Ferenc, Az Alföld gazdálkodása. Arany J. Múz., Nagykőrös, 2004.

... az építészetnek:

Dercsényi Dezső; Zádor Anna, Kis magyar művészettörténet - A honfoglalás korától a XIX. század végéig. Képzőműv. Alap, Budapest, 1980.

A mérhető és a mérhetetlen - építészeti írások a huszadik századból. Typotex, Budapest, 2000.

Vickers, Graham, Az építészet nagy pillanatai - a városépítészet hat évezrede. Helikon, Budapest, 1999.

Boullée, Étienne-Louis, Az építészet poézise - Tanulmány a művészetről. Corvina, Budapest, 1985.

Az építészet rövid története Szerző: Szentkirályi Zoltán (1927-1999) ; Détshy Mihály Szerz. közl.: Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály Kiadás jelzés: 4. kiad. Kiadás: Budapest : Műszaki Kvk., cop. 1994 Az építészet története Szerző: Glancey, Jonathan Szerz. közl.: Jonathan Glancey. Kiadás: Budapest : M. Kvklub, 2002.

Dióhéjban az egyiptomi művészetről Alcím: Építészet, szobrászat, festészet Szerző: Conti, Flavio Szerz. közl.: [írta ... Flavio Conti] Kiadás: [Budapest] : Corvina, 1989.

Dióhéjban a gótikus művészetről Alcím: Építészet, szobrászat, festészet Szerző: Gozzoli, Maria Christina Szerz. közl.: [írta ... Maria Christina Gozzoli] Kiadás: [Budapest] : Corvina, 1990.

Dióhéjban a reneszánsz művészetről Alcím: Építészet, szobrászat, festészet Szerző: Conti, Flavio Szerz. közl.: [írta ... Flavio Conti] Kiadás: [Budapest] : Corvina, 1990.

Építészet és enteriőr a magyar századfordulón Szerző: Rév Ilona Szerz. közl.: Rév Ilona Kiadás: Budapest : Gondolat, 1983.

Építészet és kommunikáció Szerző: Ankerl Géza (1933) Szerz. közl.: Ankerl Géza Kiadás: Budapest : Műszaki Kvk., 1991.

Építészeti fotogrammetria Szerző: Kis Papp László (1940) Szerz. közl.: Kis Papp László Kiadás: Budapest : Műszaki Kvk., 1981.

Építészeti stílusok Alcím: az európai építőművészet az ókortól napjainkig Szerző: Koch, Wilfried Közreműködő: Dávid Gábor Csaba (1951) (ford.) ; Koch, Hilde (közrem.) Szerz. közl.: Wilfried Koch ; [ford. Dávid G. Csaba] ; [többnyelvű fogalomszótár és mutatók szerkesztése: Hilde Koch] Kiadás: Budapest : M. Kvklub, 1997.

Technikai lexikon Alcím: Építészet, mérnöki és gépészmérnöki tudományok, elktrotechnika, kémiai ipar, mechanikai technológia, bányászat, kohászat, erdészet Közreműködő: Lósy-Schmidt Ede (szerk.) ; Barát Béla (1888-1945) (szerk.) Szerz. közl.: szerk. Lósy-Schmidt Ede, Barát Béla Kiadás: Budapest : Győző Andor, 1928.

Valóság, gondolat, rajz Alcím: építészeti grafika Közreműködő: Dobó Márton (1949-) (közrem.) ; Lévai-Kanyó Judit (szerk.) Szerz. közl.: Dobó Márton [et al.] ; [fel. szerk., előszó Lévai-Kanyó Judit] Kiadás: [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 1999.

Vallum és intervallum Alcím: Az építészeti tér analitikus elmélete Szerző: Hajnóczi Gyula (1920-1996) Közreműködő: Hajnóczi Péter (1951) (ill.) Szerz. közl.: Hajnóczi J. Gyula ; [az ábrákat rajz. Hajnóczi Péter] Kiadás: Budapest : Akad. K., 1992.

Építészeti stílusok Szerző: Kelényi György Közreműködő: Kiss István (ill.) Szerz. közl.: Kelényi György ; [ill. Kiss István] Kiadás: Budapest : Móra, 1978.

... a festészetnek, a grafikának, fotóművészetnek:

Kis magyar művészettörténet Alcím: A honfoglalás korától a XIX. század végéig Szerző: Dercsényi Dezső (1910) ; Zádor Anna (1904-1995) Közreműködő: Bán András (közrem.) ; Jávor Anna (közrem.) Szerz. közl.: Decsényi Dezső, Zádor Anna ; [név- és helymutató Bán András, Jávor Anna] Kiadás: Budapest : Képzőműv. Alap, 1980 Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona Szerző: Szabó Ákos András Szerz. közl.: Szabó Ákos András . Kiadás: Nyíregyháza : NBA K., 2002.

A grafika története Szerző: Zala Tibor (1920) Szerz. közl.: Zala Tibor Kiadás: Budapest : Tan-Grafix, 1997.

A magyar plakát Szerző: Szántó Tibor (1912) Szerz. közl.: Szántó Tibor Kiadás: Budapest : Corvina, 1986.

A grafikus Szőnyi Alcím: rajzok, vázlatok, tanulmányok Szerző: Köpöczi Rózsa Közreműködő: Juhászné Szepesi Bea ; Szakács Dagmár (ford.) ; Gajzágó Jolán (fotó) ; Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre) ; Szőnyi István (közread.) Szerz. közl.: Köpöczi Rózsa ; [angol ford. Juhászné Szepesi Beatrix] ; [német ford. Szakács Dagmár] ; [fotó: Gajzágó Jolán] ; [megjelent a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága ... és a Szőnyi István Alapítvány ... közös kiadásában] Kiadás: Szentendre : Pest M. Múz. Ig. ; Zebegény : Szőnyi István Alapítvány, 1996.

A németalföldi rajzművészet két évszázada Alcím: Válogatott mesterművek a Szépművészeti Múzeum rajzanyagából Szerző: Gerszi Teréz (1927) Szerz. közl.: Gerszi Teréz Kiadás jelzés: 2. jav. kiad Kiadás: [Budapest] : Corvina, 1983.

A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, 1473-1600 Szerző: Ecsedy Judit, V. (1946-) Szerz. közl.: V. Ecsedy Judit Kiadás: Budapest : Balassi : OSZK, cop. 2004.

M. C. Escher Alcím: grafikák és rajzok ; a művész bevezetőjével és kommentárjaival Szerző: Escher, Maurits Cornelis (1898-1972) Közreműködő: Vajda Kornél (1946-) (ford.) Szerz. közl.: [m. ford. Vajda Kornél] Kiadás: Köln : Taschen ; Budapest : Vince, cop. 2006.

Grafikatörténeti tanulmányok Alcím: fejezetek a magyar vonatkozású grafikai ábrázolások múltjából Szerző: Rózsa György (1925) Szerz. közl.: írta Rózsa György Kiadás: Budapest : Akad. K., 1998.

A festészet nyersanyagai és technikái Szerző: Wehlte, Kurt Közreműködő: Fischer, Maria Magdalena (ford.) ; Borus Judit (szerk.) ; Magyar Képzőművészeti Egyetem (közread.) Szerz. közl.: Kurt Wehlte ; [kész. Maria Magdalena Fischer nyersfordításának felhasználásával] ; [szerk. Borus Judit] ; [közread. a] ... Magyar Képzőművészeti Főiskola Kiadás jelzés: Utánny Kiadás: Budapest : Balassi : M. Képzőműv. Főisk., 1999.

A magyar szecesszió művészete Alcím: Festészet, grafika, szobrászat Szerző: Szabadi Judit (1943) Szerz. közl.: Szabadi Judit Kiadás: Budapest : Corvina, 1979.

Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig Alcím: Magyar művészet, 1896÷1914 Szerző: Lyka Károly (1869-1965) Szerz. közl.: Lyka Károly Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: [Budapest] : Corvina, 1983.

Festészetünk a két világháború között Alcím: Visszaemlékezések, 1920÷1940 Szerző: Lyka Károly (1869-1965) Közreműködő: Körner Éva (1929) (bev.,utószó) Szerz. közl.: Lyka Károly ; [bev. és utószó Körner Éva] Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: [Budapest] : Corvina, 1984.

Nyugat-európai művészet az Ermitázsban Alcím: Festészet, grafika, szobrászat Közreműködő: Asvaris, Boris (bev.) ; Fehner J. (közrem.) Szerz. közl.: [a bev. tanulmányt írta Borisz Aszvariscs] ; [a képmagyarázatokat kész. J. Fehner et al.] Kiadás: Leningrád : Auróra ; Budapest : Corvina, 1986.

Művészetek albuma Alcím: [festészet, szobrászat, építészet, iparművészet] Közreműködő: Hegyi Borbála (szerk.) Kiadás: Budapest : Merényi, cop. 1998.

Festészeti lexikon Közreműködő: Altmann, Lothar (összeáll.) ; Asztalos Réka (ford.) ; Körber Ágnes (közrem.) Szerz. közl.: [összeáll. Lothar Altmann] ; [szerzők Lothar Altmann et al.] ; [ford. Asztalos Réka et al.] ; [m. vonatkozású szócikkek szerzői Körber Ágnes et al.] Kiadás: Budapest : Ikar, 2006.

A szimbolizmus enciklopédiája Alcím: Festészet, grafika, szobrászat, irodalom, zene, színház Közreműködő: Cassou, Jean (összeáll.) ; Szabadi Judit (1943) (utószó) Szerz. közl.: összeáll. Jean Cassou Kiadás: [Budapest] : Corvina, 1985.

A művészet története Alcím: festészet, szobrászat, építészet Közreműködő: Debicki, Jacek (közrem.) ; Gámánné Morvay Katalin (ford.) Szerz. közl.: Jacek Debicki [et al.] ; [ford. Gámánné Morvaz Katalin et al.] Kiadás: [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2003.

A festészet története Alcím: a reneszánsztól napjainkig Szerző: Krausse, Anna-Carola Közreműködő: Burmeister, Ralf (közrem.) ; Adamik Lajos (1958-) ; Béresi Csilla (1951-) (ford.) Szerz. közl.: Anna-Carola Krausse ; [... közrem. Ralf Burmeister et al.] ; [ford. Adamik Lajos és Béresi Csilla] Kiadás: Budapest : Kulturtrade, cop. 1995.

A festészet rövid története Alcím: Giotto ÷ Cézanne Szerző: Levey, Michael Közreműködő: Kecskeméti Márta (ford.) Szerz. közl.: Michael Levey ; [ford. Kecskeméti Márta] Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Corvina, 1974.

A festészetről Szerző: Leonardo da Vinci (1452-1519) Közreműködő: Gulyás Dénes (ford.,jegyz.) ; Boskovits Miklós (1935) (bev.) Szerz. közl.: Leonardo da Vinci ; [ford., jegyz. Gulyás Dénes] ; [bev. Boskovits Miklós] Kiadás: Budapest : Corvina, 1967

A fotóművészet története Alcím: A fényrajztól a holográfiáig Szerző: Szilágyi Gábor (1942) Szerz. közl.: Szilágyi Gábor Kiadás: Budapest : Képzőműv. Alap, 1982.

Fotóművészet és pszichológia Szerző: Féjja Sándor (1940-) Szerz. közl.: Féjja Sándor Kiadás: Budapest : NPI, 1975.

... a csillagászatnak:

A csillagászat mindentudó nagykönyve Alcím: minden, amit az univerzumról tudni kell! Szerző: Kowalski, Kathyann M. Közreműködő: Lehmann Magdolna (ford.) Szerz. közl.: Kathyann M. Kowalski ; [ford. Lehmann Magdolna] Kiadás: [Pécs] : Alexandra, 2001.

A csillagász Hell Miksa írásaiból Szerző: Hell Miksa (1720-1792) Közreműködő: Csaba György Gábor (1948) (sajtó alá rend.) Szerz. közl.: [... latin eredetiből ford., szerk., vál. és jegyzetekkel ell.] Csaba György Gábor Kiadás: Budapest : M. Csillagászati Egyes., 1997.

A csillagászat története Szerző: Hoskin, Michaeal A. Közreműködő: Straky Zoltán (ford.) Szerz. közl.: Michael Hoskin ; [ford. Straky Zoltán] Kiadás: [Budapest] : M. Világ, 2004.

A Föld és a világegyetem Alcím: az univerzum titokzatos világa Szerző: Horváthné Sipter Judit Közreműködő: Nagy Attila (ill.) Szerz. közl.: [írta és szerk. Horváthné Sipter Judit] ; [ill. Nagy Attila et al.] Kiadás: [Debrecen] : Graph-Art, 2006

A föld- és éggömbök története Szerző: Klinghammer István (1941) Közreműködő: Nemes Zoltán (fotó) ; Becker László (ill.) Szerz. közl.: Klinghammer István ; [fényképek: Nemes Zoltán] ; [az ábrákat rajzolta Becker László] Kiadás: Budapest : Eötvös K., cop. 1998.

A Tejútrendszer felfedezése Szerző: Whitney, Charles Allen (1929) Közreműködő: Kelemen János (ford.,utószó) Szerz. közl.: Charles A. Whitney ; [ford. és utószó Kelemen János] Kiadás: Budapest : Gondolat, 1978.

természet históriája Alcím: Válogatott részek az 1÷6. könyvekből ; Csillagászati és földrajzi ismeretek az ókorban Szerző: Plinius Secundus, Cius Maior (i. sz. 23-79) Közreműködő: Váczy Kálmán (1913) (vál.,ford.,bev.,jegyz.) Szerz. közl.: C. Plinius Secundus ; vál., ford., bev. és jegyz. Váczy Kálmán Kiadás: Bukarest : Kriterion, 1973.

A világegyetem Szerző: Verdet, Jean-Pierre Közreműködő: Bon, Pierre (ill.) ; Bárdos Miklós (1971-) (ford.) Szerz. közl.: [ill. Pierre Bon et al.] ; [ford. Bárdos Miklós] Kiadás: [Budapest] : Kossuth, cop. 2004.

Amatőrcsillagászok kézikönyve Közreműködő: Mizser Attila (szerk.) ; Bakos Gáspár (ill.) ; Magyar Csillagászati Egyesület (közread.) Szerz. közl.: szerk. Mizser Attila ; [ill. Bakos Gáspár et al.] ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. Kiadás jelzés: 3. jav., bőv. kiad. Kiadás: Budapest : M. Csillagászati Egyes., 2006.

Antik csillagászati világkép Alcím: árnyék, naptár, földrajz, geometria Szerző: Szabó Árpád (1913) Szerz. közl.: Szabó Árpád Kiadás: [Budapest] : Typotex, 1998.

Az Univerzum atlasza Alcím: naprendszer, galaxisok, csillagképek Szerző: Ranzini, Gianluca ; Zalai Edvin (1923-) Szerz. közl.: Gianluca Ranzini ; [ford. Zalai Edvin]. Kiadás: [Budapest] : Kossuth, cop. 2002.

3., Csillagászat Közös adat: SH atlasz Szerző: Herrmann, Joachim Közreműködő: Ill Márton (1930) ; Patkós László (1947) ; Orha Zoltán (ford.) ; Bukor, Harald ; Bukor, Ruth (ill.) Szerz. közl.: Joachim Herrmann ; [ford. Ill Márton, Patkós László, Orha Zoltán] ; rajzolta Harald Bukor és Ruth Bukor

Csillagászati kislexikon Közreműködő: Schalk Gyula (ford.) Kiadás: [Budapest] : Fiesta : Saxum, cop.1998

Csillagászattörténeti ABC Szerző: Gazda István (1948-) ; Marik Miklós (1936) Szerz. közl.: ifj. Gazda István, Marik Miklós Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Tankvk., 1986.

Csillagok és bolygók Közreműködő: Muirden, James (közrem.) ; Seres Iván (ford.) Szerz. közl.: James Muirden ; [ford. Seres Iván] Kiadás: [Érd] : Elektra Kiadóház, 1997.

Meteor csillagászati évkönyv, 2008 Közreműködő: Benkő József (szerk.) ; Magyar Csillagászati Egyesület (közread.) ; Mizser Attila (szerk.) Szerz. közl.: Magyar Csillagászati Egyesület ; szerk. Benkő József, Mizser Attila Kiadás: Budapest : MCSE, 2007.

Vörös óriások és fehér törpék Alcím: A csillagok keletkezésétől az élet kialakulásáig Szerző: Jastrow, Robert (1925) Közreműködő: Ferenczné Árkos Ilona (ford.) Szerz. közl.: Robert Jastrow ; [ford. Ferenczné Árkos Ilona] Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Gondolat, 1976.

Világegyetem, Föld Alcím: 202 kérdés és válasz Közreműködő: Gellér Tibor (szerk.) ; Kocsis Éva (ford.) Szerz. közl.: [szerk. Gellér Tibor] ; [... ford. Kocsis Éva] Kiadás: [Fürth] : Novum, 1998.

... a szociológiának:

A szociológia kialakulása Alcím: tanulmányok ; [elmélettörténet] Közreműködő: Felkai Gábor (1954) (szerk.) Szerz. közl.: Felkai Gábor [et al.] ; szerk. Felkai Gábor Kiadás: Budapest : Új Mandátum, 1999

Kihívások, konfliktushelyzetek Alcím: szociológiai szeminárium, 1÷2 Szerző: Sawyer, Frank Közreműködő: Rácsok Gabriella (ford.) Szerz. közl.: Frank Sawyer ; ford. Rácsok Gabriella Kiadás: Sárospatak : Sárospataki Református Theológiai Akad., 1997

Szociológia Alcím: szöveggyűjtemény Közreműködő: Dóciné Füzesi Györgyi (szerk.) ; Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: szerk. Dóciné Füzesi Györgyi ; [közread. a] Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kiadás: Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari Egy., 1993

Szociológia Szerző: Giddens, Anthony (1939) Közreműködő: Melegh Attila (szerk.) ; Acsády Judit (1964) (ford.) Szerz. közl.: Anthony Giddens ; [... a magyar kiadást szerk. Melegh Attila] ; [ford. Acsádi Judit et al.] Kiadás: Budapest : Osiris, 2000, cop. 1995

Szociológia és kultúra Szerző: Balla Bálint (1928) Szerz. közl.: Balla Bálint Kiadás: [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2005

Szociológia, szociálpolitika, szociális munka Alcím: válogatott tanulmányok Közreműködő: Nagy J. Endre (1941) (szerk.) ; Pécsi Tudományegyetem (közread.) Szerz. közl.: fel. szerk. Nagy J. Endre ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék. Kiadás: [Pécs] : PTE BTK Szociológiai és Szociálpol. Tansz., [2001]

Szociológiaelmélet a II. világháború után Szerző: Alexander, Jeffrey C. Közreműködő: Berényi Gábor (1946-) (ford.) ; Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Szociológiai Intéz (közread.) Szerz. közl.: Jeffrey C. Alexander ; [ford. Berényi Gábor] ; [a Balassi Kiadó és az ELTE Szociológiai Intézetének közös kiadása] Kiadás: Budapest : Balassi : ELTE Szociológiai Int., 1996

Szociológiai tanulmányok Szerző: Piaget, Jean (1896-1980) Közreműködő: Gervain Judit (ford.) ; Pléh Csaba (1945-) (utószó) Szerz. közl.: Jean Piaget ; [ford. Gervain Judit] Kiadás: Budapest : Osiris, 2005

Szociológiai lexikon Közreműködő: Boudon, Raymond (összeáll.) ; Akoun, André (közrem.) ; Balla Katalin ; Kovács Tímea ; Saly Noémi (ford.) Szerz. közl.: öszeáll. Raymond Boudon [et al.] ; [... szerzői: André Akoun et al.] ; [ford. Balla Katalin, Kovács Tímea és Saly Noémi] Kiadás: [Budapest] : Corvina, 1999 Olvasókönyv a szociológia történetéhez Alcím: [felsőoktatási tankönyv] Kiadás: Budapest : Új Mandátum, 2000.

Szociológiai és szociálpolitikai alapismeretek Szerző: Girán János Közreműködő: Kozma Béla (fel. szerk.) Szerz. közl.: Girán János Kiadás jelzés: 2. átdolgozott és bővített kiad. Kiadás: Pécs : Comenius BT, 2005.

Változások a magyar társadalomban Alcím: 1990÷1997 ; szociológiai, politológiai tanulmányok Szerző: Szretykó György Szerz. közl.: Szretykó György Kiadás: [Budapest] : Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 1998.

Velük nevelkedett a gép Alcím: Magyar munkások a hetvenes évek elején ; [Szociológiai tanulmányok] Szerző: Kemény István (1925) Közreműködő: Művelődéskutató Intézet (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: Kemény István ; [kiad. a Művelődéskutató Intézet] Kiadás: Budapest : Vita, 1990 A magyar társadalom Szerző: Erdei Ferenc (1910-1971) Közreműködő: Szigethy Gábor (1942-) (előszó,jegyz.) Szerz. közl.: Erdei Ferenc ; [az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor] Kiadás: Budapest : Magvető, 1987

Erdei Ferenc válogatott írásai és beszédei Szerző: Erdei Ferenc (1910-1971) Közreműködő: Fekete Ferenc (1928-1998) (vál.) ; Fehér Lajos (1917-1981) (bev.) Szerz. közl.: [vál. Fekete Ferenc] ; [bev. Fehér Lajos] Kiadás: Budapest : Kossuth, 1973

Viharsarok Szerző: Féja Géza (1900-1978) Közreműködő: Féja Endre (sajtó alá rend.) Szerz. közl.: Féja Géza ; [sajtó alá rend. Féja Endre] Kiadás jelzés: 3. kiad Kiadás: Budapest : Szépirod. Kvk., 1980

Egy kisssváros Alcím: Szociográfia Szerző: Gergely András, A. (1952-) ; Kamarás István (1941-) ; Varga Csaba (1946) Szerz. közl.: A. Gergely András, Kamarás István, Varga Csaba Kiadás: Budapest : Művelkut. Int., 1986

A falu meg a város Alcím: Szociográfiai írások Szerző: Nagy Lajos (1883-1954) Közreműködő: Kónya Judit (1930) (sajtó alá rend.,jegyz.) Szerz. közl.: Nagy Lajos ; [összegyűjt., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Kónya Judit] Kiadás: [Budapest] : Szépirod. Kvk., 1981

... a politológiának:

John Dunn, John G. A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck, A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. Tanulmány K., Pécs, 1997

Schlett István, A magyar politikai gondolkodás története. Korona, Budapest, 1996.

Strauss, Leo; Cropsey, Joseph, A politikai filozófia története. Európa, Budapest, 1994.

Bayer József, A politikai gondolkodás története. Osiris, Budapest, 1998.

Goodin, Robert E.; Klingemann, Hans-Dieter, A politikatudomány új kézikönyve. Osiris, Budapest, 2003.

Kontler László, Az állam rejtelmei - brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei. Atlantisz, Budapest, 1997.

Lánczi András, A XX. század politikai filozófiája. Bíbor K., Budapest, 1997.

Bibó István, Bibó István egyetemi előadásai, 1942-1949. Kossuth Egy. K., Budapest, 2004.

Gyurgyák János, Ezzé lett magyar hazátok - a magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Osiris, Budapest, 2007.

Rosanvallon, Pierre, Civil társadalom, demokrácia, politikum - történelmek és elméletek ; válogatott tanulmányok. Nagyvilág, Budapest, 2007.

Bárdos-Féltoronyi Miklós, Bevezetés a geopolitikába. L'Harmattan, Budapest, 2006

Bihari Mihály, Magyar politika, 1945-1995 - a magyar politikai rendszer történetének főbb szakaszai a második világháború után. Korona, Budapest, 1996.

Mi a politika? Alcím: bevezetés a politika világába Közreműködő: Gyurgyák János (1956) (szerk.) Szerz. közl.: szerk. Gyurgyák János Kiadás jelzés: 2., átd. kiad Kiadás: Budapest : Osiris, 1999

Múlt és jövő között Alcím: nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén Szerző: Arendt, Hannah (1906-1975) Közreműködő: Módos Magdolna (1954-) (ford.) Szerz. közl.: Hannah Arendt ; [ford. Módos Magdolna] Kiadás: Budapest : Osiris : Readers Intern. Hung., 1995

Összehasonlító politológia Közreműködő: Almond, Gabriel A. ; Powell, G. Bingham (szerk.) ; Béndek Péter (ford.) Szerz. közl.: szerk. Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell ; [ford. Béndek Péter] Kiadás: Budapest : Osiris, 1999

Politikatudomány és politikai elemzés Alcím: elmélet, történet, tudósközösség, műfaj és gyakorlat Szerző: Csizmadia Ervin Szerz. közl.: Csizmadia Ervin Kiadás: Budapest : Századvég, 2008

Tanulmányok Szerző: Weber, Max (1864-1920) Közreműködő: Józsa Péter (1929-1979) (ford.) Szerz. közl.: Max Weber ; [ford. Józsa Péter et al.] Kiadás: Budapest : Osiris, 1998

Válogatás a francia politikatudományból Közreműködő: Haskó Katalin (1942) ; Szénási Éva (szerk.) ; Szabó Csilla (bibliogr.,közrem.) ; Balázs Péter (ford.) Szerz. közl.: [... vál. és szerk. Haskó Katalin és Szénási Éva] ; [... a bibliográfiát és az annotációkat kész. Szabó Csilla] ; [... ford. Balázs Péter et al.] Kiadás: [Budapest] : Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 1998

Körösényi András, Vezér és demokrácia - politikaelméleti tanulmányok. L'Harmattan, Budapest, 2005.

... a médiatudománynak:

Anderson, James A., A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai. Typotex, Budapest, 2005.

Barbier, Frédéric, A média története - Diderot-tól az internetig. Osiris, Budapest, 2004.

Boda Edit, M., Médiakalauz - mozgóképkultúra, médiaismeret I-IV. kötet. Magyar Média Műhely, Budapest, 1997.

Gálik Mihály, Médiagazdaságtan Aula, Budapest, 1995.

Gerbner, George, A média rejtett üzenete - válogatott tanulmányok. Osiris, Budapest, 2000.

Gripsrud, Jostein, Médiakultúra, médiatársadalom. Új Mandátum, Budapest, 2007.

Halmai Gábor, Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002.

Kapitány Ágnes, A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. - kommunikáció, demokrácia, média. Sajtóház Kiadó, Budapest, 2000.

Róka Jolán, Kommunikációtan. Századvég, Budapest, 2002.

Rudolfné Katona Mária ; Szabó Csaba, Kommunikáció, üzleti kommunikáció. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2006.

Sándor Imre, Marketingkommunikáció - Elmélet és gyakorlat ; Médiaanalízis ; Stratégia, taktika, hatékonyság. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987.

Szávai Ilona (szerk.), Tévé előtt - védtelenül?- a média hatása a gyerekekre. Pont, Budapest, 2007.

Székely László, Magyar sajtójog - Médiaetika. Sajtóház Kiadó, Budapest, 2000.

Vass György, Kommunikáció - retorika a közszolgálatban. Unió, Budapest, 2005.

Zsolt Péter, Médiaháromszög - a modern tömegkommunikáció kialakulása és elemei. Miskolci Egyetem Kiadó, Miskolc, 1995.

... a pszichológiának:

Atkinson, Rita L. ; Atkinson, Richard C. ; Smith, Edward E. ; Hilgard, Ernest E., Bevezetés a pszichológiába. Budapest, 1992.

Bernáth László, Révész György (szerk.), A pszichológia alapjai. Tertia, Budapest, 1997.

Feuer Mária, A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.

Forgas, Joseph Paul, A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz, Szentendre, 2000.

Gerő Zsuzsa, A gyermekrajzok esztétikuma. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.

Pléh Csaba, Pszichológiatörténet - A modern pszichológia kialakulása. Gondolat, Budapest, 1992.

Ranschburg Jenő, Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Schmidbauer, Wolfgang, Pszichológiai lexikon. Holnap, Budapest, 2007.

Smith, Edward E.; Atkinson, Rita L.; Hilgard, Ernest Ropiequet, Pszichológia. Osiris, Budapest, 2005.

Statt, David A., Pszichológiai kisenciklopédia. Kossuth, 1999.

...a pedagógiának:

Orosz Lajos, Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2003.

Petrikás Árpád (szerk.), Karácsony Sándor öröksége. DAB, Debrecen, 1991.

Kelemen Elemér; Falus Iván(szerk.), Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Kron, Friedrich W., Pedagógia. Osiris, Budapest, 1997.

Neveléstörténet Szerző: Pukánszky Béla (1954-) ; Németh András (1950) Szerz. közl.: Pukánszky Béla, Németh András Kiadás jelzés: 5. átd., bőv. kiad Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 1997

A gyermekkor története Szerző: Pukánszky Béla (1954-) Szerz. közl.: Pukánszky Béla Kiadás: Budapest : Műszaki Könyvkiadó, cop. 2001

A reformpedagógia múltja és jelene Szerző: Németh András (1950) Szerz. közl.: Németh András Kiadás jelzés: 3. kiad. Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1998

A gyermeknevelés bibliai alapelvei Alcím: fejezetek E. G. White "Nevelés" című könyvéből Szerző: White, Ellen Gould (1827-1915) Közreműködő: Kovács Pál (ford.) ; Bibliaiskolák Közössége (közread.) Szerz. közl.: [ford. Kovács Pál] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége Kiadás: Budapest : Bibliaiskolák Közössége, 1996

Drámapedagógiai olvasókönyv Alcím: oktatási segédlet Közreműködő: Kaposi László (szerk.) ; Magyar Drámapedagógiai Társaság (közread.) Szerz. közl.: szerk. Kaposi László ; [közread. a] Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ Kiadás: Budapest : M. Drámaped. Társ. : Marczibányi Téri Művel. Közp., 1995.

Oktatás, oktatáspolitika, iskolai élet a XX. század első felében Tanyai iskolaépítési akció a Duna-Tisza közén, 1926÷1930 | Az iskola és az iskolai élet Nemesnádudvaron az 1900-as évek első felében | Viták a hercegszántói állami délszláv népiskoláról, 1947÷48 Kiadás: Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Levéltára, 1994

Oktatás és decentralizáció Közép-Európában Alcím: tanulmánykötet Közreműködő: Balázs Éva (1952-) (szerk.) ; Országos Közoktatási Intézet. Kutatási Központ (Budapest) (közread.) ; Halász Gábor (1952-) (szerk.) Szerz. közl.: szerk. Balázs Éva és Halász Gábor ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ Kiadás: Budapest : OKKER K., 2000

Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között Szerző: Mann Miklós (1935) Közreműködő: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: Mann Miklós ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Kiadás: Budapest : OPKM, 1997

... a kémiatudománynak:

Balázs Lóránt, A kémia története I-II. kötet. Nemzeti Tankvkönyvkiadó, Budapest, 1996.

Benedek Pál, Energia, anyag, információ. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

Bodor Endre, Szervetlen kémia I-II kötet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

Bruckner Győző, Szerves kémia I-II. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

Gazda István, Paczolay Gyula, A magyar kémiai szaknyelv történetéből - a vegyészeti kifejezések történeti szótárával. Mati, Piliscsaba, 2006.

Gifford, Clive, Kémia diákoknak. Holnap, Budapest, 1999.

Rózsahegyi Márta, Wajand Judit, 575 kísérlet a kémia tanításához. Nemzeti Tankvkönyvkiadó, Budapest, 1998.

Szász György (szerk.), Gyógyszerészi kémia. Medicina, Budapest, 1983.

Torda István (szerk.), Magyar aranycsinálók - Írások az alkímiáról a felvilágosodás korából. Magvető, Budapest, 1980.

Villányi Attila, Kémiai album. Kemavill BT, Budapest, 2002.

Wolman, Yecheskel, Hogyan használjuk a kémiai irodalmat? - Gyakorlati útmutató. Műszaki Kiadó, Budapest, 1986.

... matematikának:

A gondolkodás iskolája Alcím: a matematika új módszerei új megvilágításban Szerző: Pólya György (1888-1985) Közreműködő: Lakatos Imre (ford.) ; Pataki Béláné (ford.) Szerz. közl.: Pólya György ; [ford. Lakatos Imre és Pataki Béláné] Kiadás: Budapest : Typotex, 1994

A matematika humora Szerző: Róka Sándor Szerz. közl.: összeáll. Róka Sándor Kiadás: Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [1998]

A matematika természete Szerző: Hersh, Reuben Közreműködő: Kepes János (ford.) ; Pócs Ádám (ford.) ; Csaba Ferenc (ford.) Szerz. közl.: Reuben Hersh ; [ford. Kepes János, Pócs Ádám, ... Csaba Ferenc] Kiadás: Budapest : Typotex, 2000

A matematika természete Szerző: Hersh, Reuben Közreműködő: Kepes János (ford.) ; Pócs Ádám (ford.) ; Csaba Ferenc (ford.) Szerz. közl.: Reuben Hersh ; [ford. Kepes János, Pócs Ádám, ... Csaba Ferenc] Kiadás: Budapest : Typotex, 2000

A természet számai Alcím: a matematikai képzelet irreális realitása Szerző: Stewart, Ian Közreműködő: Bacsó Gábor (ford.) Szerz. közl.: Ian Stewart ; [ford. Bacsó Gábor] Kiadás: Budapest : Kulturtrade, 1997

Bizonyítások és cáfolatok Alcím: a matematikai felfedezés logikája Szerző: Lakatos Imre (1922-1974) Közreműködő: Boreczky Elemér (ford.) ; Kántor Sándorné (utószó) Szerz. közl.: Lakatos Imre ; [ford. Boreczky Elemér] ; [az utószót írta Kántor Sándorné Varga Tünde] Kiadás: Budapest : Typotex, 1998

Gondolkozz és számolj Alcím: matematikai alapfogalmak általános iskolások számára Szerző: Boér Margit Közreműködő: Boér András (ill.) Szerz. közl.: Boér Margit ; [a rajzokat Boér András kész.] Kiadás jelzés: 2. kiad. Kiadás: Bukarest : Kriterion, 1995

Ennyit kell(ene) tudnod matematikából Szerző: Blázsovics József Közreműködő: Simon Jánosné (ill.) Szerz. közl.: Blázsovics József ; [az ábrákat rajz. Simon Jánosné] Kiadás jelzés: 5. kiad Kiadás: Budapest : Akkord : Panem, 1999

Játék a végtelennel Alcím: matematika kívülállóknak Szerző: Péter Rózsa (1905-1977) Szerz. közl.: írta Péter Rózsa Kiadás jelzés: 7. kiad Kiadás: Budapest : Typotex, 1999

MatemaA biológia tanítása Közreműködő: Kacsur István (1928) (szerk.) Szerz. közl.: Szerk. Kacsur István Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Tankvk., 1989tika a műszaki főiskolák számára Közreműködő: Oláh Judit (szerk.) Szerz. közl.: [... szerk. Oláh Judit] Kiadás jelzés: 11. kiad Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., [1999]÷

Matematikatörténeti ABC Alcím: Adatok, tények, érdekességek a matematika középfokú tanításához és tanulásához Szerző: Sain Márton (1915) Szerz. közl.: [Sain Márton] Kiadás jelzés: 4. kiad Kiadás: Budapest : Tankvk., 1980

Operációkutatás Alcím: matematika közgazdászoknak Kiadás jelzés: 9. kiad Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 1999÷

Valószínűségszámítás Alcím: matematika közgazdászoknak Közreműködő: Csernyák László (1936) (szerk.) ; Ábrahám István (1943) (közrem.) Szerz. közl.: szerk. Csernyák László ; [szerzők: Ábrahám István et al.] Kiadás jelzés: 9. kiad Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 1999

... biológiának:

A biológia tanítása Közreműködő: Kacsur István (1928) (szerk.) Szerz. közl.: Szerk. Kacsur István Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Tankvk., 1989

Akiknek a tudást köszönhetjük Alcím: Biológiai olvasókönyv középiskolásoknak Szerző: Bognárné Cser Ágnes Közreműködő: Integra-Projekt Kft. (Budapest) (közread.) Szerz. közl.: Bognárné Cser Ágnes ; [közread. az] Integra-Projekt Kft. Kiadás: Budapest : Integra-Projekt Kft., 1992÷

SH atlasz Kiadás: Budapest Kötetei: 1., Biológia

Biológia Alcím: 101 könnyű és látványos kísérlet a biológia játékos tanulásához Szerző: VanCleave, Janice Közreműködő: Forró Anna (ford.) ; Stewart, April Blair (ill.) Szerz. közl.: Janice VanCleave ; [ford. Forró Anna] ; [a rajzokat kész. April Blair Stewart] Kiadás: Budapest Sorozat: SH junior

Biológia atlasz Szerző: José, Zola (1947-) ; Infiesta, Eva Közreműködő: Horváth Judit (ford.) Szerz. közl.: [José Tola, Eva Infiesta...] ; [ford. Horváth Judit] Kiadás: [Kaposvár] : Holló, [2003]

Biológiai kifejezések gyűjteménye Szerző: Hajdó Ákos Szerz. közl.: Hajdó Ákos Kiadás jelzés: 2. kiad Kiadás: Budapest : Műszaki Kvk., 1996

Biológiai kislexikon Szerző: Pásti Csaba Szerz. közl.: [írta Pásti Csaba] Kiadás: [Debrecen] : Aquila, 2007

Biológiai témavázlatok Szerző: Perendy Mária (1923) Szerz. közl.: Perendy Mária Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 2000

Minden nap jeles nap Alcím: a biológia és környezetvédelem úttörői ; békében a természettel Szerző: Kovács István Közreműködő: Magyarország. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszt (közread.) Szerz. közl.: Kovács István ; [kiad. a ... Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Kiadás: [Budapest] : KTM, 1993

... a környezetvédelemnek:

Szirmai Viktória, A környezeti érdekek Magyarországon - "fontosabb, hogy megéljünk?" Pallas Stúdió, Budapest, 1999.

A környezetvédelem alapjai Szerző: Moser Miklós (1930-) ; Pálmai György (1942-) Szerz. közl.: Moser Miklós, Pálmai György Kiadás jelzés: 3. kiad Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 1999

Agrártermelés és globális környezetvédelem Szerző: Láng István (1931-) Szerz. közl.: Láng István. Kiadás: Budapest : Mezőgazda, 2003

urópa természet- és környezetvédelme Alcím: [felsőoktatási tankönyv] Szerző: Kerényi Attila (1943) Közreműködő: Fazekas István (közrem.) ; Varga Zoltán (közrem.) ; Keresztesi Zoltán (1936) (ill.) Szerz. közl.: Kerényi Attila ; közrem. Fazekas István, Varga Zoltán ; [a térképeket és az ábrákat kész. Keresztesi Zoltán] Kiadás: Budapest : Nemz. Tankvk., 2003

Árnyékban - fényben Alcím: környezetvédelmi megfigyelések, kísérletek Közreműködő: Horváth Miklós (vál.) Szerz. közl.: vál. és összeáll. Horváth Miklós Kiadás: Budapest : Pont, 1995

Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása Közreműködő: Horváth Zsuzsanna (1931) (közrem.) Szerz. közl.: [szerzők: ... Horváth Zsuzsanna et al.] Kiadás: Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1999

Globális környezeti problémák Szerző: Rakonczai János (1950) Közreműködő: Dormány Gábor (ill.) ; Zádori Arián (ill.) Szerz. közl.: [írta és szerk.] Rakonczai János ; [ábrák Dormány Gábor, Zádori Adrián] ; [a fotók a szerző felvételei] Kiadás: Szeged : Lazi, [2003]

Környezeti nevelés a táborban Alcím: környezet- és természetvédelmi táborok tapasztalatai, ötletek kezdőknek és haladóknak Közreműködő: Legány András (szerk.) ; Barabás Katalin (szerző) Szerz. közl.: [szerk. Legány András] ; [szerzői Barabás Katalin et al.] Kiadás: Budapest : Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért, 1993

Környezetvédelem, kisvállalkozás Közreműködő: Vérti Zsuzsanna (szerk.) ; Adácsi Anna (közrem.) Szerz. közl.: [szerk. Vérti Zsuzsanna] ; [szerzők: Adácsi Anna et al.] Kiadás: [Budapest] : Kalangya Kkt., 1999

Mi a helyes válasz, ha a Föld jövője a tét? Szerző: Myers, Norman ; Simon, Julian Lincoln (1932-) Közreműködő: Merkl Ottó (1957-) (ford.) ; Fuisz Tibor (ford.) Szerz. közl.: Noman Myers, Julian L. Simon ; [... Merkl Ottó, ... Fuisz Tibor István ford.] Kiadás: Budapest : Typotex, 2004

Természetvédelem az ezredfordulón=a korszerű természetvédelem általános alapjai Szerző: Pájer József Szerz. közl.: Pájer József Kiadás: Budapest : Szaktudás K., 2002

Paál Tamásné, Természet- és környezetvédelem - olvasókönyv 12÷16 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

... a fizikának:

Churchill, E. Richard Loeschnig, Louis V. Mandell, Muriel, 365 egyszerű tudományos kísérlet - hétköznapi anyagok felhasználásával. Alexandra, Pécs, 2005.

Király László, Miért nem esnek le a felhők? - a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a fizikaórán. Korona, Budapest, 1993.

Köthe, Rainer, Kísérletek könyve - 150 egyszerű fizikai, kémiai és biológiai kísérlet. Tessloff és Babilon, Budapest, 1994.

Macdonald, Fiona, Albert Einstein - a relativitáselmélet. Talentum, Budapest, 1994.

Moór Ágnes, A fizika alapfogalmai középiskolásoknak. Cser Kiadó, Budapest, 2002.

Nagy László, Atomfizika. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1997.

Öveges József, Az élő fizika. Aranyhal, Budapest, 1999.

Rókáné Kalydi Bea, Miért? : 1000 kérdés és válasz a fizika köréből. Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, 2003.

Simonyi Károly, A fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

Szabó Árpád, A fizika története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.

Wiedemann László, A fizika és a fizikai kísérletek válogatott problémái. - módszertani kérdések. Okker Oktatási Kereskedelmi és Szervezési, Budapest, 1995.

(A könyvajánlót összeállította: Végső István)

A könyveket megtalálod a városi könyvtárban!:
Martonosi Pál Városi Könyvtár

 

 

Impresszum

Támogatóink

Fórum

Linkek